Социалист: ГЕРБ нямат капацитет да въведат машинното гласуване

Социалист: ГЕРБ нямат капацитет да въведат машинното гласуване

На миналите избори ГЕРБ се опитаха да отменят преферен­циал­ния вот, на тези избори се опит­ват да отменят машин­ния вот, а на след­ващите може ще отменят вота в цялост“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков в сут­реш­ния блок на Бтв. Той под­черта, че законът е приет през 2014 г., а само преди няколко месеца е променен. „В момента ГЕРБ правят промяна на промяната, както правят ремонт на ремонта. Това е стил на управ­ление. Нито „Фол­к­с­ваген” ще инвес­тира в Бъл­гария, нито граж­даните ще вяр­ват на избор­ния процес. Всички тър­сят устой­чивост и сигур­ност в дър­жав­ното управ­ление и законодател­с­т­вото“, под­черта той. Според него тези промени се правят без оценка на въз­дейс­т­вие и в пос­лед­ния момент преди изборите. „ГЕРБ нямат капацитет да въведат машин­ното гласуване. Управ­ляващите не могат да под­редят две плочки като хората и една тол-система ни нап­рави за смях“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Божан­ков е на мнение, че проб­лемът не е в машините, а в сивото вещес­тво, което работи с тях. „В света има няколко сис­теми, като основ­ните са с хар­тия и машинно, но ГЕРБ пред­лагат бал­кан­ски вариант – хем машинно, хем хар­тиено. От там идват и греш­ките“, обясни той. Депутатът комен­тира и довода на ГЕРБ, че въвеж­дането на машин­ното гласуване е скъпо.  „Да, скъпо е, когато не знаят какво правят с парите на данъкоп­лат­ците, на пос­лед­ните винаги им излиза скъпо. Няма дър­жава, в която да се носят чували с бюлетини, като депутатите от ГЕРБ“, посочи той.

Божан­ков под­черта, че машините не са свър­зани в мрежата и хакер­ска атака не може да има. „Проб­лемът е в ЦИК. Приема методически правила 6 дни преди изборите и сер­тифицира машините 30 мин преди да ги изп­рати в сек­циите. Самата ЦИК саботира провеж­дането на машинен вот. Ако е скъпо, то е защото ЦИК провежда такава общес­т­вена поръчка. Необ­ходим е машинен вот, проз­рачни избори, доверие в избор­ната сис­тема“, заяви Явор Божан­ков.