Президентът наложи вето на партийното финансиране от бизнеса

Президентът наложи вето на партийното финансиране от бизнеса

С приетите промени се създава нова обилна хранителна среда за корупция, категоричен е държавният глава

Президен­тът Румен Радев върна за ново обсъж­дане отделни тек­с­тове от § 2 и 3 от Закона за изменение на Закона за дър­жав­ния бюджет за 2019 г., с които се въвежда финан­сиране на политичес­ките пар­тии с дарения от юридически лица и еднолични тър­говци.

Дър­жав­ният глава привет­с­тва граж­дан­с­ката позиция, заявена на национален референ­дум от над 2,5 млн. бъл­гар­ски граж­дани, за ограничаване раз­мера на финан­совата суб­сидия за пар­тиите. Промените обаче, с които пар­ламен­тът раз­реши финан­сирането на пар­тиите от юридически лица и еднолични тър­говци, урон­ват кон­с­титуцион­ните устои на бъл­гар­с­ката демок­рация. Под­меня се кон­с­титуцион­ният модел на политичес­ката сис­тема, без да е извър­шена промяна в Кон­с­титуцията.

С приетите промени пар­тиите стават зависими от биз­неса, който ще финан­сира тях­ното същес­т­вуване. Така вместо да изпъл­няват кон­с­титуцион­ната си роля да фор­мират политичес­ката воля на народа, пар­тиите закономерно се обвър­з­ват с печал­бата на стопан­ски субекти, част от която ще се връща при тях като дарения. Демок­ратич­ното управ­ление е под въп­рос, когато пар­тиите и кан­дидатите носят отговор­ност не пред граж­даните, а пред своите дарители.

Финан­сирането на пар­тиите от юридически лица и еднолични тър­говци съз­дава нова обилна хранителна среда за коруп­ция. Връщаме се към прак­тики, които под натиска на Европа отпад­наха преди 10 години. Официализирането на зависимостта на политичес­ките пар­тии от кор­поративни интереси отдалечава страната ни от демок­ратич­ните европейски дър­жави.

Съз­дават се пред­пос­тавки даренията от юридически лица и еднолични тър­говци да се насоч­ват към пар­тиите във властта, защото те раз­п­ределят пуб­лич­ните сред­с­тва и определят победителите в общес­т­вените поръчки и кон­цесиите. Останалите, и особено мал­ките пар­тии, ще бъдат изт­лас­кани в периферията на политичес­кия живот.

Според президента, дълг на граж­дан­с­кото общес­тво в една демок­ратична дър­жава е да противодейс­тва на реал­ната зап­лаха за сливане между пар­тия и дър­жава, което Кон­с­титуцията заб­ранява.