Акцията в ДФ “Земеделие“ завърши с белезници за шестима

Акцията в ДФ “Земеделие“ завърши с белезници за шестима

Специализираната прокуратура, съв­мес­тно с ГДБОП и със съдейс­т­вието на КПКОНПИ, извър­шиха дейс­т­вия по раз­с­лед­ването в Дър­жавен фонд „Земеделие“, свър­зани с досъдеб­ното произ­вод­с­тво срещу Миню Стай­ков, съоб­щиха от прокуратурата. Претър­с­ваха се кабинети на служители във фонда, както и техни адреси. Изземаха се документи във връзка с изпъл­нението на Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони и Национал­ната прог­рама за под­помагане на лозаро-винарския сек­тор. Шес­тима души бяха арес­тувани след акцията. Злоупот­ребите са извър­ш­вани по времето на предиш­ния изпъл­нителен дирек­тор Румен Порожанов, съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев. В хода на досъдеб­ното произ­вод­с­тво срещу Миню Стай­ков са прив­лечени като обвиняеми 8 лица, припомни Гешев. За ръководител на групата е прив­лечен Миню Стай­ков с мярка “задър­жане под стража“ и още 7 лица“, уточни Гешев. По думите му, налице са обвинения по вторични прес­тъп­ления за прис­вояване на еврос­ред­с­тва. Става въп­рос за получени 8 млн. лв. и опит да бъдат получени още 5 млн. евро — общо около 18 млн. лв., при раз­решени лимити от 5 милиона лева. По това произ­вод­с­тво са съб­рани доказател­с­тва и данни, че му е оказано съдейс­т­вие от лица от ДФЗ, които са нарушили, вероятно, и не са изпъл­нили служеб­ните си задъл­жения, обясни той. Това означава, че налице са данни за прес­тъп­ления по служба от длъж­ности лица вътре във Фонда. В резул­тат прокуратурата претър­сва и домашни адреси и служебни кабинети на задър­жаните 6 лица. В момента те, включително и зам.-изпълнителният дирек­тор и дирек­тори на дирек­ции, са със задър­жане 24 часа админис­т­ративна мярка. В рам­ките на тези часове ще бъде преценено, колко от тези лица ще бъдат прив­лечени към наказателна отговор­ност и какви ще бъдат мерки за неот­к­лонение, завърши Гешев.