Тодор Чобанов призна: Грешките при “Ларгото“ са още при проектирането

Тодор Чобанов призна: Грешките при “Ларгото“ са още при проектирането

Има допус­нати грешки още на ниво проек­тиране на “Лар­гото“, заяви пред БНТ заместник-кметът по образование на Столич­ната община Тодор Чобанов. Според него проек­тан­тът не е съоб­разил, че от там ежед­невно ще преминават стотици минувачи. От общината били много критични и няколко пъти отказ­вали да приемат обекта.

Мобил­ните плас­т­масови скари на “Лар­гото“ не били под­ходящи за това прос­т­ран­с­тво и това е основ­ната грешка, която е допус­нал проек­тан­т­с­кият екип. Много е удобно, ако това ти е на пок­рива — имаш проб­лем, вдигаш — ремон­тираш — връщаш. Тоест това е замис­лено, но не е под­ходящо за мяс­тото. Тъй като там в тази зона преминават много хора и стъп­вайки върху тези плас­т­масови скари, те ги раз­мес­т­ват. Проек­тан­т­с­ката грешка е кон­с­татирана още миналата есен и затова е изп­ратено искане до Минис­тер­с­т­вото на кул­турата — да се въз­пол­з­ват мак­симално от 10-годишната гаран­ция, обясни д-р Тодор Чобанов. Необ­ходимо е незабавно да бъдат пред­п­риети дейс­т­вия, така че да се намери друго решение, което няма да предиз­виква такъв проб­лем. Най-добрият и отговорен сценарий, според Чобанов, е Минис­тер­с­т­вото на кул­турата да раз­пореди на проек­тан­т­с­кия екип да даде друго решение и изпъл­нителят да го реализира. Тодор Чобанов под­черта, че гаран­цията на обекта е до края на 2020 г. за някои части, а за други — до 2021 г.