Великотърновските социалисти амбицирани да удвоят броя на общинските съветници

Стефан Антонов беше изб­ран за пред­седател на Общин­с­кия пар­тиен съвет на БСП във Велико Тър­ново, съоб­щават мес­т­ните медии.

До избора се стигна, след като досегаш­ният пред­седател Стефан Стефанов депозира оставка пред Пленума, която беше приета по време на кон­ферен­цията на социалис­тите от община Велико Тър­ново, със­тояла се на 13 юли. 

За поста бяха номинирани осем души, като самоот­вод си нап­равиха Мариана Боя­джиева, Стоян Витанов, Михаил Михалев, Петко Тюфек­чиев, Красин Каракоцев и Роза Мишевa. Така при пряк избор делегатите тряб­ваше да избират между Стефан Антонов и Димитър Чолаков. След преб­рояването на бюлетините Комисията по избора обяви и край­ните резул­тати: 102 гласа за Стефан Антонови и 39 за Димитър Чолаков. 

През пос­лед­ните пет месеца Стефан Антонов на прак­тика водеше мес­т­ната пар­тийна организация и под негово ръковод­с­тво тър­нов­с­ките социалисти пос­тиг­наха сериозен резул­тат на изборите за Европейски пар­ламент, като след днеш­ния вот той под­черта, че основ­ната задача е спечел­ването на мес­т­ните избори на 27-ми октом­ври. 

Ще отс­тоявам и защитавам тезата, че залог за успеха е кон­солидацията. Кон­солидация в общин­с­ката организация, кон­солидация в лявото прос­т­ран­с­тво, кон­солидация в общес­т­вото, което иска промяна и е готово да се противопос­тави на ГЕРБ. За мен на пред­с­тоящите избори успех би било да удвоим броя на общин­с­ките съвет­ници. Има необ­ходимите пред­пос­тавки за това. Но големият, стратегичес­кият резул­тат и успех е да спечелим кмет­с­кото място. Двадесет години по-късно след пос­лед­ното управ­ление на левицата в Община Велико Тър­ново. Зас­лужава си да се пос­ветя, да се пос­ветим на тази цел“, сподели Стефан Антонов.