БСП-Казанлък: ГЕРБ не изпълни ключово предизборно обещание

Парк „Северен”, извес­тен като парка до Колод­рума в Казан­лък, е изос­тавен и заб­равен от управ­ляващите, а го обявиха като техен приоритет, с който ГЕРБ стар­тираха кам­панията си през 2015г. На специална прес­кон­ферен­ция преди 4 години от общин­с­кото ръковод­с­тво популяризираха как в новия ман­дат парка, колод­рума, стадиона, спор­т­ните съоръжения и инф­рас­т­рук­турата ще са най-важните за кмета Галина Стоянова”, заявиха  от БСП на среща  с  граж­дани. По думите на хората в квар­тала обновяването се чака с години, а спор­т­ните съоръжения – остават на заден план, докато  обещанията са отново на ход.

 „Ман­датът изтече,  44-декаровият парк  не е рекон­с­т­руиран, няма швей­цар­ски фон­тани, съоръженията не са мул­тифун­к­ционални,  няма я  модер­ната  зона за отдих, както бе обещана, оказа се, че и това не е приоритет за нас­тоящия ман­дат”, комен­тира общин­с­кият съвет­ник Румяна Друмева, пред­седател на БСП-Казанлък. Тя очаква на заседанието на мес­т­ния пар­ламент  в чет­вър­тък кметът Стоянова да обясни защо не се реализира европейс­кият парк, в проек­тна готов­ност ли е изг­раж­дането му и търси ли се източ­ник за финан­сирането на обекта, както бе обявено през м. сеп­тем­ври 2015г.