България е дала гражданство на 914 души през 2017 г.

България е дала гражданство на 914 души през 2017 г.

Бъл­гария е дала граж­дан­с­тво на 914 души през 2017 г. Това е почти два пъти по-малко спрямо 2016 г., когато страната ни е дала граж­дан­с­тво на 1626 души, показ­ват данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат. Наб­людава се и чув­с­т­вителна промяна при национал­нос­тите, сдобили се с бъл­гар­ски пас­порт, комен­тира Инвестор.бг. През 2017 г. най-много украинци са получили бъл­гар­ско граж­дан­с­тво – 204, след­вани от рус­наците – 174, а на трето място са турци – общо 110. За срав­нение, през 2016 г. най-много рус­наци са получили бъл­гар­ско граж­дан­с­тво – 488, след­вани от украинци – 278, турци – 145, македонци – 142, и мол­довци – 103. Като цяло в ЕС през 2017 г. общо 825 447 души са придобили граж­дан­с­тво от дър­жава членка в блока. Най-много са марокан­ците – почти 67 900 души, след­вани от албан­ците – почти 58 900 души, и индийци – почти 31 700 души. Най-много пас­порти на чуж­денци е издала Италия – над 146 600 души са придобили италиан­ско граж­дан­с­тво през 2017 г. Най-голямата група са албанци – над 27 хил. души, след­вани от мароканци – над 22 600 души, и бразилци – почти 10 хил. души. На второ място е Великоб­ритания, където над 123 хил. души са получили британ­ски пас­порт. Най-многолюдната група са индийци, след­вани от пакис­танци и поляци. Трета е Гер­мания с дадено граж­дан­с­тво на над 115 хил. души и Фран­ция – на 114 хил. Най-големите групи чуж­денци в двете страни, получили пас­порти, са съот­ветно от Тур­ция и Мароко.