Александър Симов: Стабилността на ГЕРБ се превърна в черен виц

Александър Симов: Стабилността на ГЕРБ се превърна в черен виц

“Зас­т­рашаването на плурализма е най-страшното, което ще стане, защото всички знаем как фун­к­ционира бъл­гар­с­ката дър­жава — даренията ще се кон­цен­т­рират в управ­ляващата пар­тия, а по-малките пар­тии ще бъдат изт­лас­кани в периферията на политичес­кия живот. Кол­кото до биз­неса — изразените опасения от тях са напълно адек­ватни“. Това заяви говорителят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов пред БТВ във връзка със законовите поп­равки, които раз­решават правенето на дарения на пар­тии от фирми.

По повод изминалия пар­ламен­тарен сезон, Симов изтъкна, че от БСП смятат, че темите, които са пос­тавяли на дневен ред, продъл­жават да бъдат адек­ватни и интересуват целия бъл­гар­ски народ. “В крайна сметка без БСП пар­ламен­тът не фун­к­ционира, защото няма кой да се противопос­тавя на най-лошите решения“, добави народ­ният пред­с­тавител. “Дейс­т­вията на пар­ламента по отношение на президен­т­с­кото вето показ­ват една автоматизация на работата на това мнозин­с­тво. За съжаление думата “стабил­ност“ се превърна в черен виц. Ветото трябва да бъде дебатирано, а тук имаме хора, които автоматично отх­вър­лят всичко“, изрази още мнение Симов.