БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

Премахването им отговаря на националния ни интерес, категорични са социалистите в парламента

С повече от 50 под­писа внесохме в деловод­с­т­вото на НС проек­торешение за отмяна на сан­к­циите срещу Русия“. Това заяви пред жур­налисти в пар­ламента народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев. По думите му мотивите за това са преди всичко икономически – има цели сек­тори на икономиката, които губят от сан­к­циите, нап­ример туризъм, лека и хранителна промиш­леност. „Очевидно е, че както за Бъл­гария, така и за цяла Европа сан­к­циите дават изк­лючително лош икономически резул­тат. Те доказаха и своята неефек­тив­ност от началото си през 2014 г. досега. Решението, което пред­лагаме на бъл­гар­с­кия пар­ламент, е да се обяви срещу тях и да задължи пред­седателя на НС да го обяви пред Европейс­кия пар­ламент и пар­ламен­тите на другите дър­жави членки“, обясни той. По думите му Бъл­гария не е нито пър­вата, нито един­с­т­вената дър­жава, която обсъжда подобни решения — до момента пар­ламен­тите на две дър­жави са приели такива решения — Фран­ция и Кипър, а в Словакия и Бел­гия в момента се обсъж­дат. Според него с такова решение Бъл­гария не би била изк­лючение, а част от европейс­ката политика. „Премах­ването на сан­к­циите срещу Русия и рецип­роч­ните сан­к­ции срещу дър­жавите членки на ЕС отговаря и на национал­ния ни икономически интерес“, каза още той и допълни, че дан­ните показ­ват, че за пос­лед­ните 4 години стокооб­менът между Рус­ката Федерация и САЩ се е увеличил 4 пъти. 

Валери Жаб­лянов: Без единение на европейс­кия кон­тинент, ЕС трудно ще дос­тигне високи тем­пове на икономическо и социално раз­витие

Без единение в рам­ките на европейс­кия кон­тинент ЕС трудно ще дос­тигне онези високи тем­пове на икономическо и социално раз­витие, как­вито желаем всички да видим, особено дър­жавите от периферията“, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата. Той обясни, че пред­ложението за решение е продъл­жение на политиката на БСП за отмяна на сан­к­циите срещу Русия, които са израз на прецеденти от други времена на отношенията на Рус­ката федерация и Европа. 

Манол Генов: Има двоен стан­дарт при сан­к­циите

БСП е била винаги пос­ледователна в позициите, които е изразявала. Пред­лагали сме да се взимат такива решения невед­нъж“, комен­тира депутатът от БСП Манол Генов. Той под­черта, че има двоен стан­дарт при сан­к­циите срещу Русия – големи меж­дународни кор­порации като  Siemens, Volkswagen спокойно да си инвес­тират в Русия, да печелят, а Бъл­гария да остава един заб­равен ост­ров в Европа по отношение на раз­витие на тех­нологиите.