Евростат: България е първа в ЕС по дял на майки под 20 години, които раждат за първи път

Евростат: България е първа в ЕС по дял на майки под 20 години, които раждат за първи път

В Европейс­кия съюз през 2017 г. мнозин­с­т­вото от жените, които са първи път са станали майки, са били на въз­раст между 20 и 39 години – 92%. Други 4% първи раж­дания са на майки на въз­раст под 20 години, а останалите 4% са на жени 40 и повече години, сочат пуб­ликувани днес данни на Еврос­тат. Най-висок дял на родени първи деца от млади майки под 20-годишна въз­раст е регис­т­риран у нас — 12,5% от общия дял първи деца през 2017 г.. След­ват Румъния — 12,1%, Унгария — 8,5% и Словакия — 8,1%. Най-малко жени под 20 г. са станали за първи път майки в Дания – 1%, Италия и Словения – по 1,1% и Холан­дия — 1,2%. Най-висок дял първи раж­дания от жени на въз­раст 40 г. и нагоре е регис­т­риран в Испания — 8,8% от общия брой първи деца през 2017 г., Италия — 8,6% и Гър­ция — 6,6%, комен­тира бъл­гар­с­кото национално радио.