Депутатите от БСП са най-активни в парламентарния контрол

Депутатите от БСП са най-активни в парламентарния контрол

През сед­мата си сесия 44-ото Народно съб­рание е приело 41 закона и 65 решения. Това сочи справка за законодател­ната дей­ност на Народ­ното съб­рание.

За периода от 7 май до 31 юли 2019 г. в пар­ламента са внесени 57 законоп­роекта, като 26 от тях са на народни пред­с­тавители. Пос­тъпили са 73 проекта за решения, от тях 64 са от депутати.

Пар­ламен­тарен кон­т­рол е провеж­дан в 9 пленарни заседания. В Народ­ното съб­рание от 7 май до 31 юли 2019 г. са пос­тъпили 277 въп­роса и 14 питания. В този период са проведени четири изс­луш­вания на минис­три и едно разис­к­ване по питане.

Членовете на правител­с­т­вото са отговорили на 218 въп­роса и 6 питания. На най-много въп­роси и питания са отговорили минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Петя Аврамова – 45, минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев – 34, минис­търът на земеделието, храните и горите Десис­лава Танева – 22.

Най-много въп­роси и питания са отп­равили народ­ните пред­с­тавители Георги Гьоков – 30, Вален­тина Най­денова – 20, Георги Стоилов – 13, Дора Янкова – 11, Джев­дет Чакъров, Антон Кутев, Крис­тина Сидорова и Любомир Бонев – по 10.

От ПГБСП за Бъл­гария” са внесли най-много въп­роси и питания - 213 въп­роса и 13 питания. От ПГ на ГЕРБ са отп­равили 31 въп­роса и едно питане, от ПГ на ДПС15 въп­роса, от ПГ „Обединени пат­риоти” — 14 въп­роса и от ПГ на ПП ВОЛЯ – „Бъл­гар­с­ките Родолюбци“ — 1 въп­рос.