Младите социалисти от Европа се събраха на летен лагер в Албена

Младите социалисти от Европа се събраха на летен лагер в Албена

“Скъпи приятели, добре дошли в Бъл­гария! Изк­лючително съм щас­т­лив, че сме домакин на най-голямото младежко европейско събитие. Тези събития ни дават въз­мож­ността да срещ­нем приятелите си от цяла Европа и да раз­говаряме по раз­лични политически теми, да обменим опит, идеи и добри прак­тики”. С тези думи пред­седателят на Младежко обединение в БСП Николай Бериев­ски се обърна към учас­т­ниците в Летения лагер на Младите европейски социалисти 2019. “Вяр­вам, че като млади хора ние имаме енер­гията и визията за света, в който искаме да живеем“, категоричен бе той. Бериев­ски изрази убеж­дението си, че тези фак­тори обединяват младите хора и им дават дос­татъчно сила, за да се преборят с проб­леми като демог­раф­с­ката криза, нис­кото зап­лащане, недос­татъците в сферите на здравеопаз­ването и образованието. “След европейс­ките избори ЕС съюз поема по нов път и сега, повече отв­сякога, има нужда от нашата енер­гия”, категоричен бе  той.

Бериев­ски благодари на ръковод­с­т­вото на Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия, на Пар­тията на европейс­ките социалисти, Младите европейски социалисти и на Младежко обединение в БСП за под­к­репата и сът­руд­ничес­т­вото, които правят въз­можно това събитие. “Нас­тоящето принад­лежи на всички нас, но бъдещето принад­лежи на младите. Надявам се, че ще прекарате страхотно време в родината ни”, зак­лючи Николай Бериев­ски.