Какво ще е времето през август

Какво ще е времето през август

Месецът ще започне с нес­табилно време. През пър­вото десет­д­невие въз­душ­ната маса над страната ще остане неус­той­чива и вероят­ността за превалявания остава, особено за източ­ните райони. С малки колебания, в повечето райони тем­пературите ще бъдат около и малко по-ниски от обичай­ните за периода – 2832 градуса. Относително по-стабилно, предимно слън­чево и спокойно, с по-малка вероят­ност за валежи, ще бъде около средата на десет­д­невието. Тем­пературите ще се повишат и ще станат по-високи от сред­ните за периода, без да дос­тигат екс­т­ремни стой­ности.

През по-голямата част от второто и третото десет­д­невие голяма е вероят­ността атмос­ферата да се запази относително стабилна. През повечето дни от второто десет­д­невие ще бъде предимно слън­чево, Крат­кот­райни превалявания са въз­можни в средата на десет­д­невието. Относително по-високи ще са тем­пературите през пър­вата половина от десет­д­невието, впос­лед­с­т­вие слабо ще се понижат, но пак ще са близки до обичай­ните. През третото десет­д­невие тем­пературите ще останат близки и малко по-високи от климатич­ните норми, въп­реки че през втората половина от десет­д­невието пос­тепенно ще се понижават. Вероят­ност за валежи има около 22 август и към края на месеца.