Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца от цен­т­ровете за специална образователна под­к­репа ще се обучават чрез нови соф­туерни продукти и модерни тех­нологии, закупени по национална прог­рама „Осигуряване на съв­ременна образователна среда“, съобщи БНР. За първа година в прог­рамата беше включен модул за модер­низиране на базата на специализираната образователна среда. Ще бъдат финан­сирани проек­тите на 38 цен­търа, от които 31 дър­жавни и седем общин­ски. Те ще получат 1,6 млн. лв. Със сред­с­т­вата ще бъдат купени тех­нологии за кон­т­рол на ком­пютър с пог­лед. Те дават въз­мож­ност на деца с тежки физически увреж­дания, които не могат да изпол­з­ват ръцете си, да боравят с ком­пютър. Пред­вижда се изпол­з­ването на соф­туер, с който децата да общуват чрез син­тезирана реч, да изразяват мисли и желания, да се учат, да изпол­з­ват интер­нет, да раз­говарят в социал­ните мрежи и чрез елек­т­ронна поща, да пишат или рисуват. Част от цен­т­ровете ще закупят 3D прин­тери, които са под­ходящи за съз­даване на пред­мети или макети с образователна цел от децата със сен­зорни увреж­дания. За децата с дет­ска цереб­рална парализа ще бъдат закупени бели маг­нитни дъски с ком­п­лекти от маг­нитни букви и цифри, както и други под­ходящи образователни игри.По модул „Под­к­репа на целод­нев­ното обучение на учениците“ на национал­ната прог­рама ще бъдат финан­сирани и 87 училища за оборуд­ване на кабинети за занимания по интереси. Те ще получат 800 000 лв., като ще бъдат купени книги, игри и материали за раз­г­ръщане на потен­циал­ните твор­чески заложби на учениците в областта на науките, изкус­т­вата и спорта. Клас­ните стаи ще могат да се пол­з­ват и за други дей­ности за учениците от начален и прогим­назиален етап, като нап­ример тър­жес­тва или срещи.