БСП издигна Донка Михайлова за нов мандат като кмет на Троян

БСП издигна Донка Михайлова за нов мандат като кмет на Троян

БСП издигна кан­дидатурата на Донка Михай­лова за трети ман­дат като кмет на Троян.

За това съобщи самата тя във фейс­бук.

“За трети път официално беше издиг­ната кан­дидатурата ми за кмет на Община Троян. Не взех лесно решението да се кан­дидатирам за пореден път. Мисля, че бях без­ком­п­ромисна в самооцен­ката си — и за пос­тиженията, и за пропус­ките. Получих силна под­к­репа от съмиш­лениците и уважението на по-голяма част от опонен­тите, с които обсъдих това решение. Надявам се да съм права. Заради себе си и заради троянци“, написа Михай­лова в социал­ната мрежа.

От чер­вената организация в Троян съоб­щават, че номинацията на Михай­лова е била утвър­дена официално на общин­ска кон­ферен­ция, на която са присъс­т­вали народ­ните пред­с­тавители на БСП от региона Милко Недял­ков и Вален­тина Алек­сан­д­рова, пред­седателят на облас­т­ния съвет на БСП Минчо Казан­джиев, кан­дидатът за кмет от БСП за община Априлци Деница Николова. 

На кон­ферен­цията е била утвър­дена и лис­тата за общин­ски съвет­ници, както и кан­дидати за кметове на села, в които ще има избор. 

Водач на лис­тата от 29 кан­дидати за съвет­ници е Михай­лова, а пред­седателят на БСП Троян Росен Веселинов е втори. 

Определени са и кан­дидатите за кметове на селата Орешак, Калейца, Голяма Желязна, Шип­ково, Черни Осъм и Врабево. Остава да бъдат уточ­нени кан­дидатурите на кметове за селата Деб­нево, Борима и Бели Осъм, съоб­щават от облас­т­ния съвет на БСП.

Донка Михай­лова е родена на 20 април 1959 г. в Троян. Завър­шва специал­ност „Финанси и кредит“ в Стопан­ска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. 

Народен пред­с­тавител в 40-то Народно съб­рание от Ловеч.