КПКОНПИ не установи конфликт на интереси по отношение на президента Радев

КПКОНПИ не установи кон­ф­ликт на интереси по отношение на дър­жав­ния глава Румен Радев и е прек­ратила произ­вод­с­т­вото по сиг­нал срещу него в останалата му част.

Това става ясно от решение на комисията. 

От комисията обоб­щават сиг­нала срещу президента, в който се посоч­вало, че са налице съм­нения за кон­ф­ликт на интереси и облагодетел­с­т­ване чрез служебно положение на Румен Радев в качес­т­вото му на коман­дир на ВВС във връзка с наз­начаване на Десис­лава Ген­чева (в момента Радева) на два щата, въп­реки че втория такъв — пиар на ВВС, по правил­ник трябва да се заема от военизирано, а не от цивилно лице, как­вато е тя. В него се казва още, че ВВС е плащало наем на жилище, което обитава Десис­лава Ген­чева в гр. София, в което е живял с нея и самият Румен Радев. 

Румен Радев е закупил жилище в гр. София през 2010 г. от 143 кв. м. за 168 хил. лв., което е под пазар­ните цени на имотите за периода в района. През 2005 г. е закупено ведом­с­т­вено жилище от Минис­тер­с­тво на отб­раната и еднов­ременно с това, неп­равомерно е пол­з­вано под наем второ ведом­с­т­вено жилище. Апар­тамен­тът е продаден през 2007 г. 

Според комисията в изп­ратения по елек­т­ронен път сиг­нал срещу Радев не са се съдър­жали данни за нарушение на отменения Закон за предот­в­ратяване и установяване на кон­ф­ликт на интерес. От КПКОНПИ отбеляз­ват още, че твър­денията в сиг­нала касаят правни дейс­т­вия — сключ­ване на договори за наем и договор за покупко-продажба на нед­вижими имоти, извър­шени от Румен Радев в качес­т­вото му на физическо лице, учас­т­ник в граж­дан­с­коп­рав­ния оборот, а не като лице, заемащо пуб­лична длъж­ност. Както и че не е налице свър­заност между Радев и Десис­лава Ген­чева преди датата на сключ­ване на граж­дан­с­кия брак. 

Комисията посочва, че не е установен кон­ф­ликт на интереси поради липса на час­тен интерес на Румен Радев или на свър­зано с него лице.