Граждански глас: Мая Манолова ще настоява за справедливи обезщетения на свиневъдите

Граждански глас: Мая Манолова ще настоява за справедливи обезщетения на свиневъдите

Свидетели сме на без­п­рецеден­тно социално недовол­с­тво, предиз­викано от раз­п­рос­т­ранението на африкан­с­ката чума по свинете. Това написа в профила си във “Фейс­бук“ омбуд­с­манът на Репуб­лика Бъл­гария Мая Манолова.

Като омбуд­с­ман бях призована от няколко места да се намеся в защита на дреб­ните соб­с­т­веници. Наис­тина очак­вах, че дър­жавата ще си свърши работата, въп­реки „прос­пания проб­лем“, но вместо това, нап­режението ескалира с всеки изминал ден, заради неадек­ват­ната реак­ция на институциите.В същото време раз­п­рос­т­ранението на заразата не спира, нарас­тва лавинооб­разно, проб­лемът от Северна Бъл­гария се пренесе в Южна, а от вчера имаме регис­т­риран първи случай на заразата и в Югозападна Бъл­гария. Недоумявам, тол­кова ли е трудно да се раз­бере, че хилядите стопани, които отг­леж­дат свине в т.н. „заден двор“, го правят не за удовол­с­т­вие, а за да оцеляват. Това е традиционен поминък и когато се посяга върху него, хората с основание се чув­с­т­ват зас­т­рашени и готови да отс­тояват правата си. Недовол­с­т­вото им нарас­тва заради без­хаберието на дър­жавата. Въп­реки разяс­ненията и обещанията за справяне с кризата, граж­даните нямат доверие в инс­титуциите, съм­няват се в необ­ходимостта от крутите мерки, чув­с­т­ват се като изкупителна жер­тва и зап­лащат жес­тока цена“.

Вместо бърза реак­ция и умни решения, трай­ното впечат­ление е, че се абдикира от бор­бата с чумата и се прех­върля изцяло отговор­ността върху соб­с­т­вениците, нареж­дайки им сами да унищожат живот­ните си. В същото време няма посочени места къде да бъдат заровени остатъците, което крие опас­ност от сериозни екологични щети“.

Като омбуд­с­ман, приз­ван да защитава интереса на граж­даните, ще нас­тоявам не просто да бъдат обез­заразени дворовете на пос­т­радалите стопани, а хората да бъдат справед­ливо обез­щетени и ком­пен­сирани за всяко убито животно и то със сума, дос­татъчна, за да въз­с­тановят поминъка си“.