НАГРАДА ЗА МЛАД ЖУРНАЛИСТ „СТЕФАН ПРОДЕВ“

Национал­ният съвет на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и Управител­ният съвет на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти учредиха НАЦИОНАЛНА НАГ­РАДА ЗА МЛАД ЖУР­НАЛИСТСТЕФАН ПРОДЕВ“.

Носители на наг­радата могат да бъдат млади жур­налисти, които от позициите на социалис­тичес­ките идеи са пос­ветили своите професионални и твор­чески изяви на значими общес­т­вени проб­леми; с пуб­ликациите си защитават национал­ното дос­тойн­с­тво и силата на левите политически и социални идеи; пос­ледователно отс­тояват съв­ремен­ните пат­риотични и нрав­с­т­вени цен­ности в политичес­кия.

Право да бъдат номинирани имат млади жур­налисти, които през пос­лед­ните години се изявяват редовно в печат­ните и елек­т­рон­ните медии и в социал­ните мрежи и раз­работ­ват задъл­бочено и аргумен­тирано от позицията на левите цен­ности и политики значими за общес­т­вото проб­леми.

Право да номинират имат ръковод­с­т­вата и колек­тивите на печат­ните и елек­т­рон­ните сред­с­тва за масова инфор­мация, изявени жур­налисти и пуб­лицисти, ръковод­с­т­вата и членовете на дружес­т­вата на СБЖ, организации на БСП, твор­чески съюзи и неп­равител­с­т­вени организации и др. подобни на тях.

За всеки номиниран за наг­радата до 31 август 2019 г. в НС на БСП и в УС на СБЖ трябва да бъде изп­ратено на материален и елек­т­ронен носител мотивирано пред­ложение, прид­ружено с биог­рафична и твор­ческа справка за кан­дидата.

За повече инфор­мация и справки за кон­курса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, кул­тура и медии (София 1000, ул.„Позитано“ №20, телефони 02/8107330 и 02/8107219 и е-mail ) и към Отдел „Организационен“ на СБЖ (София 1000, ул.„Граф Игнатиев“ №4, телефон 02/9882697 и e-mail: ).