Социолог: Има огромно недоволство и ярост към елитите

Социолог: Има огромно недоволство и ярост към елитите

“Има наличие на огромно недовол­с­тво, ярост и неудов­лет­вореност от същес­т­вуващия политически елит и в същото време това не се излива в никаква посока. Това ни дава основание да кажем, че има огромна ниша за съз­даване на алтер­нативи на същес­т­вуващите политически фор­мации, но засега е все още една ниша.

Въп­росът е, примерно да кажем, може ли Слави Трифонов да запълни тази ниша — да поведе мнозин­с­т­вото на недовол­ните, на ярос­т­ните“. Това мнение изказа пред БНР социологът от аген­ция “Медиана“ Кольо Колев.

Според него Слави Трифонов има елек­торален потен­циал “да помете целия политически елит“: “Има, но не и ако се придържа към прог­рамата, която беше лан­сирана. Акцен­тът в нея е във фор­мата, а не в съдър­жанието. Тя е много далече от това, което хората реално искат. Трифонов се под­лъгва по самия референ­дум, но той беше протес­тен. Примерно, 120 вместо 240 депутати — това ще промени ли управ­лението към по-добре?“. 

Колев добави, че е важно дали самият Трифонов ще бъде лидер на заявената пар­тия и какво ще нап­равят на мес­т­ните избори: “Те биха могли да изберат нефор­мално учас­тие — ето това е нашият кан­дидат, гласувайте за него. И при успех нещата ще се раз­вият по доста раз­личен начин.

Социологът комен­тира в предаването “12+4“ по прог­рама “Хоризонт“ евен­туал­ното включ­ване на омбуд­с­мана Мая Манолова в политиката: “Определено би била силна кан­дидатура. Не случайно се започ­ват пред­варителни атаки и инсинуации. Тя би могла да бъде фигура, която може да събере около себе си не само чер­вени сим­патизанти, а доста широк кръг от общес­т­вото“.