Премиерът Борисов ще вземе участие в първия Каспийски икономически форум в Туркменистан

Премиерът Борисов ще вземе участие в първия Каспийски икономически форум в Туркменистан

Страната заема 4-то място в света по запаси на природен газ, тук се намира второто по големина находище на газ в света

На 1112 август в курорта Аваза, раз­положен край Кас­пийско море, ще се проведе пър­вият Кас­пийски икономически форум, в който учас­тие ще вземе премиерът Бойко Борисов.

Министър-председателят на Бъл­гария получи покана за форума през май по време на телефонен раз­говор с президента на Тур­к­менис­тан Гур­бан­гули Бер­димухамедов.

12 август се отбелязва в региона като Ден на Кас­пийско море

Във форума ще вземат учас­тие дър­жав­ните глави на петте Кас­пийски репуб­лики — Азър­байджан, Иран, Казах­с­тан, Русия и Тур­к­менис­тан и гости от чуж­бина. Форумът, който се провежда по инициатива на президента на Тур­к­менис­тан, ще се превърне в плат­форма за обсъж­дане на въп­росите, свър­зани с раз­витието на търговско-икономическото, тран­с­пор­т­ното сът­руд­ничес­тво, съз­даването на условия за големи проекти, дис­кусии за ролята на икономиката на Кас­пийс­кия регион в световен мащаб, инвес­тиционна прив­лекател­ност в раз­лични сек­тори на икономиката на крайб­реж­ните кас­пийски дър­жави — тър­говия, раз­витие на градовете и регионите, туризъм, сел­ско стопан­с­тво, тран­с­порт, инфор­мационни тех­нологии и комуникации, енер­гетика и други, комен­тира Епицен­тър. В рам­ките на форума ще се проведе и Чет­вър­тата среща на Меж­дуп­равител­с­т­вената българо-туркменистанска комисия за икономическо сът­руд­ничес­тво. Борисов и Бер­димухамедов имат срещи още от 2015 година, когато бе пър­вата официална визита на министър-председателя на Бъл­гария в Ашхабад. Основ­ната тема на раз­говорите тогава бе реализирането на Тран­с­кас­пийс­кия газоп­ровод, който се очаква да даде въз­мож­ност за дос­тавка на природен газ от Тур­к­менис­тан за Бъл­гария чрез интер­конек­тор­ните връзки с Тур­ция и Гър­ция. Това ще бъде сериозна стъпка за пос­тигането на реална дивер­сификация на източ­ниците за дос­тавки на газ за страната ни, посочи тогава Борисов. Бяха под­писани споразумения за сът­руд­ничес­тво между бъл­гар­с­кото Минис­тер­с­тво на регионал­ното раз­витие и Тур­к­менис­тан­с­кото за строител­с­тво и архитек­тура, както и на споразумение за сът­руд­ничес­тво между Изпъл­нител­ната аген­ция за насър­чаване на мал­ките и сред­ните пред­п­риятия и Съюза на индус­т­риал­ците и пред­п­риемачите на Тур­к­менис­тан. Тур­к­менис­тан заема 4-то място в света по запаси на природен газ. На територията на страната е второто по големина находище на газ в света. В Тур­к­менис­тан същес­т­вува голяма мрежа от газоп­роводи. Дейс­т­ващи са газоп­роводите „Кас­пийски газоп­ровод“ и „Цен­т­рална Азия-Център“. През 2009 година в екс­п­лоатация влезе газоп­роводът “Туркменистан-Китай“, а през 2010 година — “Туркменистан-Иран“. Тур­к­менис­тан се включва активно в изг­раж­дането на газоп­ровода „Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия“ (TAPI). През юни тази година президен­тът на Тур­к­менис­тан Гур­бан­гули Бер­димухамедов отп­раз­нува своя 62-и рож­ден ден с отк­риване на най-голямата рафинерия в света за преработ­ване на природен газ в бен­зин. Съоръжението има за цел да раз­нооб­рази въг­леводород­ния износ на богатата на газ цен­т­рал­ноазиат­ска страна, която се бори с нис­ките енер­гийни цени в световен план в момент на вът­решна икономическа криза.

Бер­димухамедов обяви, че новата рафинерия ще преработва 1,785 млрд. кубически метра природен газ годишно и ще произ­вежда от него 600 000 тона бен­зин, 12 000 тона дизел и 115 000 тона втеч­нен природен газ. Преработ­ването на газ в бен­зин в срав­нително нова тех­нология. Заводът беше пос­т­роен от кон­сор­циум между япон­с­ката ком­пания “Кавазаки хеви индъс­три“ и тур­с­ката “Рьонесанс“. Във финан­сирането на проекта на стой­ност 1,7 милиарда долара учас­т­ваше Япон­с­ката банка за меж­дународно сът­руд­ничес­тво. През 2018 година лидерите на петте страни, раз­положени около Кас­пийско море, под­писаха в казах­с­тан­с­кия град Актау Кон­вен­ция, дефинираща прав­ния статут на стратегичес­кия воден обект, в който има значителни залежи на пет­рол и газ. Докумен­тът беше парафиран от президен­тите на Русия, Казах­с­тан, Иран, Азер­байджан и Тур­к­менис­тан. Той пред­вижда дъното и нед­рата на морето да се раз­делят на сек­тори, а акваторията — на вът­решни и териториални води, риболовни зони и общо водно прос­т­ран­с­тво. Всяка страна получи правото на териториални води, не по-широки от 15 мор­ски мили, и риболовна зона с ширина 10 мор­ски мили в рам­ките на териториал­ните води. Рус­кият президент Владимир Путин определи форума на „Кас­пийс­ката петорка“ като среща от епохално значение. По думите му под­писаната кон­вен­ция гаран­тира неп­рисъс­т­вието на трети дър­жави в Кас­пийско море. „Всякакво строител­с­тво на военни бази и раз­полагането на чуж­дес­т­ранни военни кораби в Кас­пия се заб­ранява“, пот­върди и президен­тът на Иран Хасан Роухани по време на форума. Изг­раж­дането на турис­тичес­ката зона Аваза, която ще пос­рещне гос­тите на пър­вия Кас­пийски икономически форум, бе инициирано от президента на Тур­к­менис­тан през 2007 г. Оттогава Аваза се превърна в съв­ременен ком­фор­тен курорт, който раз­полага с всички удоб­с­тва за провеж­дане на големи мероп­риятия с раз­лично пред­наз­начение на най-високо организационно ниво. Изг­радено е ново меж­дународно летище в град Тур­к­мен­баши, което има капацитет да приема самолети от всякакъв тип. Летището и Аваза са свър­зани с магис­т­рала.