Медицински специалисти от цялата страна подкрепят Мая Илиева

Медицински специалисти от цялата страна подкрепят Мая Илиева

Медицин­ски специалисти от цялата страна излязоха на протест в под­к­репа на дис­цип­линарно увол­нената от час­тна бол­ница Мая Илиева, съобщи БНР. Тя беше един от организаторите на демон­с­т­рациите с искане за по-високи зап­лати и по-добри условия на труд. Под мотото „Не на страха“ медицин­ски сес­три от цялата страна зас­танаха пред булеварда на столич­ната час­тна бол­ница, от която бе увол­нена Мая Илиева „за нес­п­равяне с професионал­ните ѝ задъл­жения“. Медиците се обявяват и срещу лошите условия на труд и нас­тояват за по-достойно зап­лащане, за син­дикална защита и изразиха недовол­с­тво от хаоса в здравеопаз­ването. Ние се борим за нашето със­ловие и идеята е да подоб­рим условията на труд, да събудим нашите колеги, да си изп­равят лицата, да раз­берат, че няма от какво да се страхуват, заявиха протес­тиращи. Илиева беше увол­нена преди дни, като от лечеб­ното заведение съоб­щиха, че това няма нищо общо със син­дикал­ната ѝ дей­ност, а е заради нарушения в професионал­ната й работа. Медиците нас­тояват за дос­тойно зап­лащане, син­дикална защита, подоб­ряване на условията на труд и на отношението към тях. Омбуд­с­манът Мая Манолова ги под­к­репи, като заяви, че е с тях. Ние сме силни и ще се преборим не само за Мая Илиева, и за всеки увол­нен или притис­нат, категорична е Манолова. Медиците преминаха пред сградата на минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и на КНСБ с плакати: „Да спасим здравеопаз­ването“, „КНСБ = нищо“ и оповес­тиха, че на 10-ти сеп­тем­ври организират национален протест пред Народ­ното съб­рание. Меж­дув­ременно Кон­федерация на труда „Под­к­репа“ призова работодателя на Мая Илиева да оттегли заповедта си за дис­цип­линарно увол­нение, ако все още има тази въз­мож­ност, или да ѝ пред­ложи нов трудов договор без изпитателен срок. В становище на син­диката по случая с увол­нението на Илиева се под­чер­тава, че това би показало желание за подоб­ряване на социал­ния диалог в ком­панията и отк­ритост към общес­т­вото. Според КТ „Под­к­репа“ подобна стъпка би опровер­гала съм­ненията за отмъщение към един служител, който се бори за правата на специалис­тите по здравни грижи. Протести в под­к­репа на увол­нената медицин­ска сес­тра и за по-добри условия на труд ще се проведат и в Плов­див, Варна и Мом­чил­г­рад. В Кър­джали протес­тът на медицин­с­ките специалисти е нас­рочен в края на работ­ния ден. Той ще се проведе на площада в Мом­чил­г­рад, след което ще има шес­т­вие по цен­т­рал­ната улица. Очаква се в проявата да се включат около 60 души от четири населени места, уточни БНР.