Злато, сребро и бронз за младите ни информатици на олимпиадата в Баку

С един златен, два сребърни и един брон­зов медал се зав­ръща бъл­гар­с­кият отбор от Меж­дународ­ната олим­пиада по инфор­матика, която се проведе в Баку, съобщи БГНЕС. Злат­ният медал е на Радос­лав Димит­ров. Радос­лав е ученик от 12 клас в МГ “Акад. Кирил Попов” в Плов­див. Сребърни медали спечелиха вар­ненецът Алек­сан­дър Кръс­тев от 12 клас в МГ “Д-р Петър Берон” и деветок­лас­никът Мар­тин Коп­чев от ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” в Габ­рово. Десеток­ланикът Вик­тор Кожухаров от русен­с­ката МГ “Баба Тонка” се прибира с брон­зов медал. Ръководители на бъл­гар­с­ките със­тезатели са Емил Келеве­джиев от Инс­титута по математика и инфор­матика на БАН и Антон Шиков от Ямбол. В олим­пиадата в Азер­байджан учас­т­ваха 327 ученици от 87 дър­жави. Бъл­гария се нарежда на 10-то място по точки и по медали. Това е най-доброто ни пос­тижение по медали от пос­лед­ните 5 години. Страната ни запазва 5-то място в света по медали в класирането за всич­ките олим­пиади. Учас­тието на нашите математици става с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.