Каракачанов: Процедурата за нови кораби няма да бъде прекратена

Каракачанов: Процедурата за нови кораби няма да бъде прекратена

Процедурата за закупуване на два многофун­к­ционални кораби за Воен­номор­с­ките сили няма да бъде прек­ратена по никакъв начин. Минис­тер­с­т­вото на отб­раната ще даде срок за изп­равяне на офер­тите. Ако всичко върви нор­мално, до края на годината трябва да има сключен договор с една от трите фирми, които са учас­т­вали. Сред тях са една бъл­гар­ска, една нем­ска и една италиан­ска. Това каза пред жур­налисти във Варна минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, предаде репор­тер на Радио “Фокус“ — Варна.

Той припомни, че финан­сирането е в раз­мер на 820 млн. лв. без ДДС. По отношение на проекта за Сухопът­ните сили, той увери, че са раз­писани пис­мата до четирите фирми, които са проявили интерес. От тук нататък те трябва да ги проучат, да изп­ратят офер­тите. Във Варна минис­търът на отб­раната учас­тва в чес­т­ванията за 140-тата годиш­нина на ВМС, които съв­пад­наха и с връч­ването на първи офицер­ски звания на 16 кур­санти от Випуск “Княз Алек­сан­дър Първи“. Сред тях има и пет жени. Минис­тър Каракачанов връчи пагони и дип­лома на пър­венеца на випуска лей­тенант Петър Генов. Минис­търът наг­ради и част от останалите бъдещи офицери.

Законът за доб­роволна казарма е готов

Законът за доб­ровол­ната военна служба вече е готов. Това каза във Варна минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов. 

“Завър­ш­ването на доб­роволна военна служба ще дава предим­с­тво за пос­тъп­ване на работа в струк­турите за сигур­ност“, каза Каракачанов.

По думите на минис­търа той е минал през всички нива на обсъж­дане в Минис­тер­с­т­вото на отб­раната и трябва да бъде внесен в пар­ламента.