Отпадат визите за чуждестранни студенти от български произход

Отпадат визите за чуждестранни студенти от български произход

Отпадат визите за чуж­дес­т­ранни кандидат-студенти с бъл­гар­ски произ­ход. Това става ясно след изп­ратено писмо от посол­с­т­вото на Бъл­гария в Бел­г­рад до гим­назията и до културно-информационния цен­тър в Босилег­рад. С него се съоб­щава, че е отпад­нало изис­к­ването за визи тип „Д“ за чуж­денци с бъл­гар­ски произ­ход, които са приети като студенти в редовна форма на обучение във вис­шите училища в Бъл­гария. Това каза за БНР дирек­торът на гим­назията Владимир Григоров.

Изменението е в съот­вет­с­т­вие с политиката на Бъл­гария за улес­няване на влизането и пребиваването на чуж­денци от бъл­гар­ски произ­ход на територията на страната с цел обучение, се казва в пис­мото. Отпадат допъл­нение на Закона за бъл­гар­с­ките лични документи, обнарод­ван в ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г., като е нап­равено изменение, съг­ласно което е раз­решено продъл­жително пребиваване, без да е необ­ходимо тe да притежават виза за дъл­гос­рочно пребиваване.

Как беше досега — дирек­торът на гим­назията в Босилег­рад Владимир Григоров:

“Да. Досега се вадеше виза, до три месеца беше въз­можно да се седи без виза, в този период да се съберат документи и да се подадат докумен­тите в кон­сул­с­т­вото в Ниш и да се получи виза. Сега това вече няма да е така“.