Корнелия Нинова: Защо стандартът на българина не расте, щом кабинетът се хвали с икономически успех?!

Корнелия Нинова: Защо стандартът на българина не расте, щом кабинетът се хвали с икономически успех?!

Кандидатът за кмет на София на БСП ще е ясен на 14 септември, напомни лидерката на социалистите

Да започ­нем дебата за бюджета за 2020 г. сега, а не в пос­лед­ния момент. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията, предаде „Фокус“. „Политиците се плъз­гат по повър­х­ността, по жъл­тите новини, по инт­ригите около мес­т­ните избори, а не по същ­ността. Дър­жавна политика се прави с ум и с грижа, а не с пиар акции, на което сме често свидели напос­ледък. Нас­тояваме за след­ното. В момента се изготвя проекта за бюджет за 2020 г. на дър­жавата в Минис­тер­с­тво на финан­сите. Вероятно той ще бъде копи пейст същия от миналата година, пренаписан, сер­виран в пос­лед­ния момент в пар­ламента, претупан за една нощ и край. Част от тези големи стратегически въп­роси, които пос­тавяме и искаме да водим този раз­говор в бъл­гар­с­ката политика, трябва да намерят своето приложение в бюджета“, допълни Нинова. Тя даде пример с Гър­ция, че

гръц­кото правител­с­тво е решило да отпуска по 2000 евро на новородено дете и че се планира въз­с­тановяване на 13-ата пен­сия.

Все мерки и политики, които БСП многок­ратно сме пред­лагали, винаги са били отх­вър­ляли с аргумента, че това е популизъм. Не, не е популизъм. Това е грижа и пог­лед нап­ред“, обясни Нинова. Тя посочи, че БСП иска да пос­тави тези въп­роси на сериозно обсъж­дане. „Затова пред­лагаме в след­ващите дни и сед­мици както са готови колегите и общес­т­вените организации да започ­нем сега раз­говора за бюджета за 2020 г., а не в пос­лед­ния момент. Ние сме готови със своите пред­ложения. Нека да сед­нем и разумно да обсъдим раз­говор за бюджета европейс­кия за след­ващия период. Ще си извикаме европейс­ките депутати тук, ще обсъдим с тях, пред­лагаме, призоваваме всички пар­тии да извикат евродепутатите си. Бъл­гария има нужда от единна позиция по тези въп­роси – бюджета за след­ващия прог­рамен период и политиката спрямо Бъл­гария, но да започ­нем от сега и да го започ­нем сериозно и аргумен­тирано с мисъл за кон­к­ретни решения“, допълни още Нинова. 

Защо стан­дар­тът на бъл­гарите не расте, щом кабинетът се хвали с такива икономически успехи?!

Този въп­рос зададе на прес­кон­ферен­цията Кор­нелия Нинова.

Тя комен­тира официална инфор­мация на БНБ и НСИ, според която в страната

има 90 нови милионери, но в същото време 800 хиляди работещи бедни и над 1,5 милиона под прага на бед­ността.

“Ножицата се раз­т­варя, а неравен­с­т­вата и регионал­ните раз­личия се увеличават“, заяви на прес­кон­ферен­ция на “Позитано“ 20 лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

И попита правител­с­т­вото защо, след като говори тол­кова много за икономически рас­теж, за това че инвес­титорите едва ли не чакали на опашка, стан­дар­тът на бъл­гар­с­ките граж­дани не се увеличава.

Идват мес­тни избори и целия инфор­мационен поток е със­редоточен в това коя пар­тия кого издига, какви са вътре противоречията. Сериоз­ният въп­рос е как ще се раз­виват общините. Хората ги интересува дали ще имат път от единия град до другия, дали ще работи общин­с­ката бол­ница, водата ще пос­къпва ли“, продължи Кор­нелия Нинова.

В момента в Брюк­сел се водят раз­говори по новия прог­рамен период, обърна внимание тя. И предуп­реди, че е въз­можно броят на общините с дос­тъп до прог­рамата „Региони в рас­теж“ да бъде намален.

В Брюк­сел се кове желязото, защото се водят раз­говори за новия прог­рамен период 20212028 г. Досега 39 общини в Бъл­гария пол­з­ваха 840 млн. евро по прог­рамата „Региони в рас­теж“. Имаме инфор­мация от Европа, че е въз­можно броят на тези общини да бъде намален за след­ващия прог­рамен период.

Много по-малки бъл­гар­ски общини нямат реален дос­тъп до европейс­ките сред­с­тва.

Това е още един фак­тор за задъл­бочаване на раз­личията“, продължи Кор­нелия Нинова. И обърна внимание, че няма никаква инфор­мация от правител­с­т­вото каква е позицията на Бъл­гария, как ще се раз­вие този процес, как преговорят то по този въп­рос и какви са намеренията му по национал­ната политика за регионално раз­витие.

В края на прес­кон­ферен­цията в отговор на жур­налис­тически въп­рос за кандидат-кметовете на БСП Нинова припомни, че по-голямата част от общин­с­ките кон­ферен­ции, които издигат претен­ден­тите, са в края на август и началото на сеп­тем­ври. Над 120 чер­вени струк­тури взимат решенията си точно в този период.

На 3 сеп­тем­ври ще се събере Национал­ният съвет на БСП, така че до 10 сеп­тем­ври да има пълна готов­ност по лис­тите.

Кан­дидатът в София пък ще бъде ясен на град­с­ката кон­ферен­ция на 14 сеп­тем­ври, припомни тя.