АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

АПИ внесе сигнал срещу собственика на отпадъците, предизвикали пожара край Дупница

Сметището е нерегламентирано, обявиха от Пътната агенция

Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ /АПИ/ внася сиг­нал в прокуратурата срещу соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, чийто складирани отпадъци предиз­викаха на 13 август пожар в близост до АМ “Струма“ край Дуп­ница, съоб­щиха от път­ната аген­ция.

Преминаването в учас­тъка от автомагис­т­ралата между п. в. “Дуп­ница“ и п. в. “Бобошево“ остава ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен мар­ш­рут от п. в. “Дуп­ница“ по път I-1 (E-79) до п. в. “Бобошево“ на АМ “Струма“ и обратно.

Пред­с­тои на над­леза, който беше обх­ванат от пожара на сметището, днес да бъде нап­равен обс­тоен оглед от екип от специалисти на Инс­титута по пътища и мос­тове в АПИ и на строителя. Ще бъдат обс­лед­вани стъл­бовете на съоръжението, ригели, фуги, греди и лагери. Пър­воначал­ният анализ ще бъде готов до края на деня. Въз основа на него ще се реши дали преминаването по съоръжението остава ограничено и какви ремонтно-възстановителни дей­ности ще е необ­ходимо да се пред­п­риемат за безопас­ното преминаване по моста в района на пожара. След като е ясно какви мерки трябва да се изпъл­нят и има количествено-стойностна сметка АПИ ще предяви иск към соб­с­т­веника на пред­п­риятието за преработка и изкупуване на вторични суровини, нап­равил нерег­ламен­тираното сметище и предиз­викало пожара.