Веско Стоянов и Петър Паунов се издирват за мутренския погром в ресторант „Бесо”

Веско Стоянов и Петър Паунов се издирват за мутренския погром в ресторант „Бесо”

Столич­ната дирек­ция на вът­реш­ните работи (СДВР) обяви за издир­ване двама мъже, съп­ричас­тни към извър­шено прес­тъп­ление в софийско заведение — Петър Атанасов Паунов и Веско Геор­гиев Стоянов (на сним­ките).

След като влезли в обекта, те нанесли материални щети по част от мебелите и оборуд­ването и се оттег­лили в неиз­вес­тна посока.

Бив­шият шеф на Федерацията по кик­бокс и муай­тай Красен Кръс­тев е поръчителят на пог­рома в извес­т­ния столичен рес­торант “Бесо“, съобщи Trfafficnews.bg.

Той е задър­жан заедно с още един от преките извър­шители. Кръс­тев е съсоб­с­т­веник на заведението заедно с Емануил Лазаров.

Според МВР основ­ната вер­сия за пог­рома са неуредени финан­сови взаимоот­ношения между двамата биз­нес пар­т­ньори.

През целия вчерашен ден полицаите очак­ваха учас­т­ниците в мелето сами да се предадат, беше привикан и актив­ният криминален кон­тин­гент. Следа от мъжете обаче все още няма.

Двамата соб­с­т­веници на “Бесо“ са раз­питани, а Кръс­тев е задър­жан. Глав­ният сек­ретар на МВР Ивайло Иванов под­черта, че подобни дейс­т­вия няма да се толерират и заяви, че поръчителите и извър­шителите на това деяние ще понесат пос­лед­с­т­вията съг­ласно закона.