Столичните полицаи също подкрепят номинацията на Иван Гешев

Столичните полицаи също подкрепят номинацията на Иван Гешев

Дирек­торът на Столич­ната дирек­ция на вът­реш­ните работи (СДВР) Георги Хаджиев също под­к­репи Иван Гешев за главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, съоб­щиха от прес­цен­търа на Вър­ховна касационна прокуратура.

Вижте цялата позиция, под­писана от дирек­тора на СДВР ст. комисар Георги Хаджиев:

В качес­т­вото ми на дирек­тор на Столична дирек­ция на вът­реш­ните работи, изразявам положител­ната си позиция относно решението на прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет за номиниране на гос­подин Иван Гешев за учас­тие в процедурата по избор на нов главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария.

Столична дирек­ция на вът­реш­ните работи осъщес­т­вява пол­зот­ворно сът­руд­ничес­тво с Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария и г-н Гешев в качес­т­вото му на неин пред­с­тавител, като считам, че същият притежава необ­ходимите професионални и нрав­с­т­вени качес­тва за изпъл­нение на длъж­ността главен прокурор”.