Външно: Пламен Георгиев става консул, защото знае испански

Владеене на испан­ски език и добра работа с правоох­ранител­ните органи — това е в основата на решението на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи да номинира бив­шия пред­седател на Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и отнемане на незаконно придобитото имущес­тво (КПКОНПИ) Пламен Геор­гиев за генерален кон­сул на Бъл­гария в испан­с­кия град Вален­сия. 

“Той е работил до момента изк­лючително добре с испан­с­ките правоох­ранителни органи, а работата на генерал­ния кон­сул в този кон­сул­ски окръг изис­ква изк­лючително добра коор­динация с мес­т­ните служби, той владее и испан­с­кия език“, обяс­ниха пред bTV от прес­служ­бата на МВнР. 

Решението на Минис­тер­с­кия съвет е било взето на зак­рито заседание на 9 август и e пуб­ликувано на 12 август. Досегаш­ният кон­сул Цветелин Цолов ще бъде натоварен с работата в новото кон­сул­с­тво на страната ни в Бар­селона. 

След като подаде оставка като шеф на Антикоруп­цион­ната комисия, Геор­гиев беше въз­с­тановен на работа като прокурор в Специализираната прокуратура. Той реши да напусне поста след скан­дала с терасата на апар­тамента му, чиито навеси в крайна сметка се оказаха незаконни.