Обгазаването на Свищов е овладяно, твърди общината

Нор­мализирана е обс­танов­ката на горящото 50 декара старо сметище в Свищов, съобщи БНР. През нощта срещу неделя голяма част от града беше обгазена. Няма опас­ност за населението и въз­духа, увериха влас­тите. Пожар­никари и доб­роволци продъл­жават да обливат тлеещите учас­тъци. Сметището в Свищов се запали на 14 август, няма опас­ност пожарът да се прех­върли в близ­ките гор­ски масиви и във вил­ната зона. 

Около сметището е силно задимено, екипите продъл­жават да се борят с въз­п­ламенили се огнища и да обливат учас­тъците, за да намалят дима. „В Свищов и окол­ните села обс­танов­ката с въз­духа се нор­мализира след снощ­ното обгазяване“, посочи кметът на Свищов Генчо Ген­чев: 

Смея да твърдя, че няма никаква опас­ност за населението. Прис­тигат 9 водоноски от земедел­с­ките кооперации, с които продъл­жават дейс­т­вията по обливане на сметището с вода и намаляването на зап­рашеността и запушеността на района на сметището, така и към град Свищов“. 

От днес полицията и общината в Свищов въвеж­дат денонощна охрана на горящото старо сметище, върху което са депонирани близо 360 хиляди кубически метра отпадъци.