Политологът Калоян Методиев оглави Кабинета на президента Радев

Политологът Калоян Методиев оглави Кабинета на президента Радев

До момента той бе член на Стратегическия съвет на държавния глава и главен анализатор на Института за стратегии и анализи

Политологът и главен анализатор на Инс­титута за стратегии и анализи  Калоян Методиев е новият шеф на кабинета на президента Румен Радев.

Той заема мяс­тото на Иво Хрис­тов, който стана евродепутат. 

Методиев е член на Стратегичес­кия съвет към президента, съз­даден през март. Калоян Методиев е роден на 24 април 1976 г. в град София. През 1994 г. завър­шва 133 СОУ „Ал. С. Пуш­кин“ с хуманитарен профил и руски език. През 2001 г. се дип­ломира като магис­тър по политология в Софийс­кия универ­ситет „Св. Климент Охрид­ски“, където специализира Вън­шна политика и Национална сигур­ност. Стажант в Европейс­кия пар­ламент в Брюк­сел. Док­тор по политология. 

Автор на книгите „Поколения и въз­раст в политиката. Бъл­гар­с­кият преход“ (2012) и “Запад­ните Бал­кани и Бъл­гария (политика, дип­ломация, сигур­ност)“ (2016). Автор на стотици статии и интер­вюта на политическа и социална тематика. 

Пол­зва анг­лийски, руски, сръб­ски и хър­ват­ски език. Женен с две деца. 

От 2001 г. до 2003 г. е меж­дународен сек­ретар на Младеж­кия съюз на демок­ратич­ните сили (МСДС), която след това и оглавява. В периода 20042006 г. е зам.-председател на Демок­ратични европейски младежки общ­ности със седалище в Копен­хаген. 

На пар­ламен­тар­ните избори през лятото на 2005 г. е водач на лис­тата на ОДС за област Тър­говище. 

На 9 ноем­ври 2005 г. напуска СДС с шумен скан­дал заедно с по-голяма част от членовете на НИС на МСДС и облас­т­ните пред­седатели на организацията. 

През 2007 г. е сред основателите на политическа пар­тия Общес­тво за Нова Бъл­гария (ОНБ). Фор­мацията е със социално-консервативни ориен­тация. През 2013 г., когато се оттегля от активна политическа дей­ност. 

През 2011 г. става док­тор по политически науки след като защитава дисер­тация на тема „Генерационна динамика и биологично въз­рас­тови фак­тори в бъл­гар­с­ката политика (19892007)“  От 2010 до 2019 г. е хоноруван преподавател в катедра „Политология“ на Софийс­кия универ­ситет. 

От 2012 до 2017 е асис­тент в ЮЗУ „Неофит Рил­ски“.  От 2015 г. година е главен анализатор на Инс­титута за стратегии и анализи.