Върховният главнокомандващ връчи пагоните на двама нови генерали

Върховният главнокомандващ връчи пагоните на двама нови генерали

Президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на въоръжените сили Румен Радев удос­тои бъл­гар­ски воен­нос­лужещи с висше офицер­ско звание, предаде репор­тер на Novini.bg 

Със свой указ дър­жав­ният глава наз­начава пол­ков­ник Стоян Шопов на длъж­ността “Коман­дир на 2-ра механизирана бригада“, който бе удос­тоен с вис­шето офицер­ско звание “бригаден генерал“. 

Румен Радев наз­начава и пол­ков­ник Станимир Хрис­тов на длъж­ността “Дирек­тор на дирек­ция Операции и под­готовка“, като го удос­тоява също с висше офицер­ско звание “бригаден генерал“. 

“Днес с удовол­с­т­вие изпъл­нявам отредените ми по Кон­с­титуция правомощия да връча пагоните на отличени с висше офицер­ско звание. Гос­пода генерали, поз­д­равявам ви с новите звания и новите длъж­ности. Работете всеот­дайно и с пос­тоян­с­тво и убеденост за раз­витието на бъл­гар­с­ката армия и издигането на ней­ния авторитет и прес­тижа на воен­ната професия. Сигурен съм, че ще бъдете дос­тойни коман­дири“, заяви президен­тът Радев в тър­жес­т­веното си слово. 

От своя страна новите генерали изказаха своите благодар­ности за гласуваното високо доверие и увериха, че ще работят за издигането на авторитета на Бъл­гар­с­ката армия, като допъл­ниха, че воен­ната професия е преди всичко кауза и приз­вание.