Експерт: 45 дни ще отнеме възстановяването на изгореля мост на АМ „Струма”

Експерт: 45 дни ще отнеме възстановяването на изгореля мост на АМ „Струма”

Работна група от Универ­ситета по архитек­тура строител­с­тво и геодезия обс­ледва пораженията по колоните на моста на АМ „Струма“ след пожара миналата сед­мица. Инженер Димитър Назър­ски, който е член на тази работна група, сподели за БНР: „Изпит­ванията започ­наха. В общи линии ние имаме за задача, както се казва, да пос­тавим диаг­нозата на бол­ния, след което тези данни от проведените изпит­вания ще бъдат предос­тавени на проек­тан­тите на мос­товото съоръжение, които ще пред­п­риемат своите кон­с­т­рук­тивни мерки за въз­с­тановяване на проек­т­ната носимос­пособ­ност, надеж­д­ност и дъл­гот­рай­ност. 

Има няколко колони, на които бетонът, а рес­пек­тивно и армировъч­ната стомана, са засег­нати по-тежко от пожара. Очевидно тем­пературата е минала 800 градуса. За щас­тие в гредовата сис­тема на моста това топ­линно въз­дейс­т­вие е по-слабо, но все пак и там ще продъл­жим да изс­лед­ваме. 

Проб­лем­ната ситуация е силно изразена в колоните по посока към Кулата. Другите са в по-добро със­тояние. Както и да се пог­ледне, тъй като има тех­нологични моменти и трябва да се работи изк­лючително прецизно и точно, моето скромно мнение е, че минимум месец и половина, а може би два ще отнеме (въз­с­тановяването) на този мост, който е по посока към Кулата“. Назър­ски прог­нозира в предаването “Преди всички“ по “Хоризонт“, че движението в посока София ще бъде пус­нато по-скоро, „може би в рам­ките на 23 сед­мици“.