Посланичката на Великобритания: Много добре работим с Иван Гешев

Посланичката на Великобритания: Много добре работим с Иван Гешев

Изборът на главен прокурор е вътрешен въпрос на България, категорична е Ема Хопкинс

Британ­с­кият пос­ланик у нас комен­тира най-актуалната тема, свър­зана със съдеб­ната сис­тема за тази година – избора на нов главен прокурор. По думите на Н.Пр. Ема Хоп­кинс, тя е останала с много добри впечат­ления от работата на нас­тоящия зам.-главен прокурор и един­с­т­вен кан­дидат за след­ващ “обвинител №1“ Иван Гешев, комен­тира Епицентър.бг. Аз мисля, че това е вът­решен въп­рос на Бъл­гария. От моите оперативни колеги знам, че ние много добре работим с гос­подин Гешев, особено при криминални случаи, комен­тира Хоп­кинс. Преди месец пос­ланикът на Великоб­ритания имаше среща и с правосъд­ния минис­тър Данаил Кирилов по отношение на анон­сирания от него законоп­роект за изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдеб­ната власт, засягащи тър­сенето на отговор­ност на т.нар. “трима големи“ в правосъдието – пред­седателите на Вър­хов­ния касационен съд и на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд и глав­ният прокурор. В тази връзка Хоп­кинс под­черта, че е “лично заин­тересована“ какви ще бъдат финал­ните изменения и, че следи раз­витието по въп­роса, защото според нея това е извън­редно важен момент. Още повече, че тук е намесена и бъл­гар­с­ката Кон­с­титуция и мисля, че като дър­жава – членка на ЕС ще остане наш пар­т­ньор при всички аспекти на въп­роса, посочи британ­с­кият пос­ланик у нас. В момента се работи върху една схема, според която всички бъл­гари, които са се въз­пол­з­вали от тази схема за начина на оставане у нас, могат да продъл­жават да изпол­з­ват положението. Искаме бъл­гарите да дой­дат, защото всяка година много от тях, които идват, имат някакъв принос. Бихме искали тази тен­ден­ция да продължи и през 20202021 г. Преди да стане пър­вата жена-посланик на Великоб­ритания в София, Н.Пр. Ема Хоп­кинс е ръководила кам­панията на британ­с­кото правител­с­тво за спиране на сек­суал­ното насилие във военни зони.