Лекари против част от промените в имунизационния календар

Общоп­рак­тикуващите лекари се обявиха против част от промените в имунизацион­ния кален­дар. Те поис­каха от здрав­ното минис­тер­с­тво да им изяс­нят каква е медицин­с­ката аргумен­тация за отпадането на част от вак­сините. Според проект за изменение на имунизацион­ния кален­дар на Бъл­гария се пред­вижда намаляване на приемите на основ­ната имунизация на пнев­мококовата вак­сина за децата до 6-годишна въз­раст, отпадане на пробата Манту, реимунизация срещу тубер­кулоза при деца на 11-годишна въз­раст и се въвежда още една реимунизация срещу кок­люш при деца на12 години. Според общоп­рак­тикуващия лекар д-р Гер­гана Николова пред­видените промени не са приложими у нас. УС на Национал­ното сдружение на общоп­рак­тикуващите лекари е изгот­вило свое становище по проекта. Бихме желали да видим медицин­с­ката аргумен­тация за отпадането на вак­сините за пнев­мококи и промяната в ман­туто. Не ни удов­лет­ворява изказ­ването, че така е в други европейски страни. Искаме да знаем каква ще бъде дъл­гос­роч­ната прог­ноза”, обясни тя. Лекарите обаче одоб­ряват въведената вак­сина срещу кок­люш при деца на12 години. „Нещата трябва да се пог­лед­нат в цялос­т­ната им кар­тина. Не искаме да гледаме на парче”, добави д-р Николова. Срокът за общес­т­вено обсъж­дане на пред­ложения проект изтича на 23 август.