Руска медия: Излитане и нищета - „Локхийд” си намери балък

Руска медия: Излитане и нищета - „Локхийд” си намери балък

Първоначално Вашингтон предложи изтребителите на много привлекателна цена, а когато София клъвна, увеличи стойността им, пише „Спутник” по повод неизгодната сделка за F-16

Пър­воначално Вашин­г­тон пред­ложи изт­ребителите на много по-привлекателна цена, но, когато София клъвна, увеличи стой­ността им. Именно благодарение на това, Бъл­гария влезе сред лидерите в НАТО по раз­ходи за отб­рана, пише рус­ката медия „Спут­ник“ в материал, преведен от “Фокус“.

В него се казва: „Вероятно е много вбесяващо твоята страна да е обявявана за най-бедната в Европейс­кия съюз от година на година. И когато не си способен да промениш положението, ти се иска да се отличиш по някакъв начин, без да се пом­ръд­ваш от пос­лед­ното място. Нап­ример, както в бягането, да изос­таваш в опаш­ката, изос­таваш с обиколка, но затова пък финишираш гордо сам, вдигайки коленете високо, под овациите на трибуните. Сред­няците не ги пом­нят, но ще се смеят дълго на твоя финал. 

Като цяло, какво беше това икономика, реши премиерът Бойко Борисов, ако има паралелно измерение. НАТО. Там не трябва да се мисли, там трябва да се вярва и да се под­чиняваш. Ако САЩ каз­ват, вземи F-16 – става, трябва да го вземем. Другите също имат.

Вярно е, само в Бъл­гария има президент – генерал от воен­ната авиация. И той се съп­ротив­ляваше на този договор, докол­кото му поз­воляваха правомощията. Румен Радев дори наложи вето. Преодоляха го. Но съб­лазънта да станат военно-търговски пар­т­ньор на самия Вашин­г­тон – не.

Въп­реки че от негова страна това беше примитивна измама. Пър­воначално пред­ложи изт­ребителите на много прив­лекателна цена, а когато София клъвна, увеличи стой­ността им, като се оправда с обс­тоятел­с­т­вата. Затова му се наложи спешно да раз­дуе смет­ката с 2,5 пъти. Именно благодарение на това и Бъл­гария се изс­т­реля сред лидерите в НАТО. По раз­ходи за отб­рана София може да над­мине не само веч­ните пар­венюта от Прибал­тика, но и самите САЩ. И изг­лежда е зап­латила за осем машини някакви си милиард и двеста милиона долара. Но това са две трети от целия й военен бюджет.

И нищо, че ги хвърли във въз­духа. Затова пък тези непосилни за много членове на Алианса 2% от брут­ния вът­решен продукт със задъл­жително отчис­ление на една пета от тях за закупуването на ново въоръжение и военна тех­ника бяха преминати. Впрочем, Бъл­гария все още не раз­полага с тази тех­ника. САЩ ще я изработят с пред­п­лата. Самолетите – после. Шест ще долетят до края на 2023 година и още два в началото на 24-та. Но това означава, че Бъл­гария ще получи шанс да зат­върди позициите си в рей­тинга на най-разточителните дър­жави в Север­ноат­лан­тичес­кия блок.

Казано с други думи, „Лок­хид“ си намери балък (на руски: „нашел Лок­хид лоха“). Пен­тагонът въз­намерява да прати там и F-35. Но братуш­ките още не са дорас­нали за това. Или сега е правилно да ги наричаме „бро“. И не ние. В крайна сметка те платиха на Вашин­г­тон не само за криле, бомби и ракети „въздух-въздух“, но и за високи отношения. Във всеки случай така си мис­лят. Те се уверяваха, че всичко това е за общото западно благо, както и когато се отказаха от „Южен поток“. Въп­реки че това беше уникална въз­мож­ност все пак да се оттлас­нат от пос­лед­ното място в ЕС по ниво на благосъс­тояние.

А сега, така или иначе, няма накъде да падат. Затова нищетата (бед­ността) отива към излитане. Това е прин­ципът на обрат­ната логика. Кой ще се осмели да нарече страната най-бедната, ако тя харчи за отб­рана най-много от всички?

Сега ще каз­ват още, че е и най-глупавата. Не страна – власт.

Но на страната няма да й е по-леко от това. Още повече, че София има още и планове за преоборуд­ване на флота и армията”, пише в материала на рус­ката медия.