Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес към дуалните паралелки в пловдивските училища

Огромен интерес отбеляз­ват екс­перти към дуал­ните паралелки в професионал­ните гим­назии в Плов­див и областта. Седем от тях бяха запъл­нени още на първо класиране. От Инс­пек­тората по образованието отбеляз­ват нарас­т­ващата през пос­лед­ните години положител­ната тен­ден­ция благодарение на биз­неса, който все по-осезаемо изпитва глад за кадри. Заради големия интерес към професионал­ното образование тази година гим­назиите в Плов­див и областта са заявили 18 дуални паралелки.

Дуал­ната сис­тема на обучение добива все по-голяма популяр­ност сред учениците и сред родителите. В началото родителите се притес­няваха и самите ученици се притес­няваха какво точно пред­с­тав­лява дуал­ната сис­тема на обучение и сега след като години в плов­див­ска област има такава сис­тема виж­дат, че тя има своите предим­с­тва, обясни Ран­гел Рай­чев, старши екс­перт по организация на сред­ното образование — РУО-Пловдив. Интерес от биз­неса в региона има към тех­ничес­ките специал­ности, които се броят на пръсти. Все по-осезаема липса на кадри има в областта на топ­лин­ната тех­ника. Поради това от новата учебна година Професионал­ната гим­назия по хранителни тех­нологии и тех­ника ще въведе дуално обучение по специал­ността „Топ­лотех­ника“. Паралел­ката вече е запъл­нена на първо класиране. Инж. Люд­мила Ган­чева, дирек­тор на ПГ по хранителни тех­нологии и тех­ника, комен­тира, че учениците ще изучават освен теоретични знания и чисто прак­тически, свър­зани с изг­раж­дане и мон­таж на сис­темите в тази област. Като при дуал­ната сис­тема на обучение изцяло ще бъде и учеб­ната и произ­вод­с­т­вената прак­тика в реална работна среда. По време на обучението учениците ще прак­тикуват в 20 фирми в региона.