Кабинетът одобри създаването на лечебно заведение за болнична помощ

Правител­с­т­вото прие Решение, с което одоб­рява съз­даването на „МБАЛ Свети Иван Рил­ски Габ­рово“ ЕООД. Това е пър­вото лечебно заведение за бол­нична помощ, което се съз­дава с Решение на Минис­тер­ски съвет, в съот­вет­с­т­вие с промените в Закона за лечеб­ните заведения, съобщи епицентър.бг. Тригодиш­ният биз­нес план за раз­витие на „МБАЛ Свети Иван Рил­ски Габ­рово“ ЕООД пред­вижда бол­ницата да раз­полага със 107 легла и да изпъл­нява медицин­ски дей­ности в обх­вата на медицин­с­ките специал­ности по вът­решни болести, пнев­мология и фтизиат­рия, кар­диология, гас­т­роен­терология, неф­рология, ендок­ринология и болести на обмяната, нер­вни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диаг­нос­тика. Съг­ласно оцен­ката на пот­реб­нос­тите, изгот­вена от Изпъл­нителна аген­ция „Медицин­ски над­зор“ въз основа на Национал­ната здравна карта, в област Габ­рово напълно са изчер­пани въз­мож­нос­тите за раз­к­риване на нови легла по специал­нос­тите гас­т­роен­терология, ендок­ринология и болести на обмяната, нер­вни болести, както и неп­рофилирани вът­решни легла, а за нови легла по специал­нос­тите кар­диология, неф­рология, пнев­мология и фтизиат­рия, физикална и рехабилитационна медицина в областта, са ограничени. В рам­ките на процедурата по Закона за лечеб­ните заведения е получено и становище от НЗОК, според което е нецелесъоб­разно увеличаване финан­сирането на лечеб­ните заведения за бол­нична помощ в област Габ­рово за зап­лащане на дей­ности, които се изпъл­няват от същес­т­вуващите лечебни заведения.

С оглед това Минис­тер­с­кият съвет реши да одобри съз­даването на „МБАЛ Свети Иван Рил­ски Габ­рово“ ЕООД, която да осъщес­т­вява медицин­ски дей­ности по след­ните специал­ности, за които е установена пот­реб­ност съг­ласно Национал­ната здравна карта: вът­решни болести, пнев­мология и фтизиат­рия, кар­диология, неф­рология, физикална и рехабилитационна медицина и образна диаг­нос­тика.

Съг­ласно нор­матив­ните изис­к­вания с решението е определен срок от три месеца, в който управителят на дружес­т­вото да подаде заяв­ление до минис­търа на здравеопаз­ването за издаване на раз­решение по чл. 47 от Закона за лечеб­ните заведения.