Анализ: Манолова има шанс да обедини недоволните в София

Анализ: Манолова има шанс да обедини недоволните в София

На втори тур ще я подкрепят и много десни, смятат експертите от сайта „Епицентър”

Ако омбуд­с­манът Мая Манолова се яви на изборите за кмет на София на 27 октом­ври, тя има сериозен шанс да получи под­к­репата на тези софиянци, които тър­сят алтер­натива. Това пише в анализ на сайта „Епицен­тър”. В него се казва още:

На втори тур Манолова може да „раз­т­вори вет­рилото“ към дес­ницата, обирайки гласовете и на всички, които смятат, че моделът на управ­ление на града е изчер­пан.

Йор­данка Фан­дъкова е начело на града от десет години и досега винаги е печелила изборите от раз. Целта и на лявото, и на част от дес­ните е да се стигне до пробив в София. Естес­т­вено това би се отразило болез­нено върху ГЕРБ, под­ривайки авторитета на пар­тията като без­с­порен шам­пион на всички видове избори.

Нещо повече, пътят на Борисов към вър­ховете на голямата политика тръгна именно от кмет­с­кия стол в столицата и една загуба в цитаделата на пар­тията той би приел като личен неус­пех, какъвто не помни в пос­лед­ните 14 години.

Затова София се явява кауза – за левите е каузата за пробив в неудър­жимия досега въз­ход на ГЕРБ, за управ­ляващите – каузата да защитят властта си.

Почти е сигурно, че ако общес­т­веният защит­ник реши да играе за кмет на София, това ще стане от името на Инициативен комитет. Сим­патии към Манолова проявяват и от дес­ницата – част от зелените и част от Движение Бъл­гария на граж­даните.

Работим върху съз­даването на силна плат­форма за София, която най-накрая да под­реди столицата и да гаран­тира реализиране на огром­ните ѝ въз­мож­ности“, заяви преди време пред телевизия „Европа“ пред­седателят на ДБГ Димитър Дел­чев и така изрази недовол­с­т­вото на пар­тията от начина, по който се управ­лява най-големият бъл­гар­ски град. ДБГ и Манолова бяха сред актив­ните защит­ници на машин­ния вот и срещу пос­лед­ните промени в Избор­ния кодекс, силово наложени от ГЕРБ.

В под­к­репа на каузата на Манолова – алтер­натива на днеш­ния модел в столицата, говори и фак­тът, че гласовете за т. нар. традиционна дес­ница в София неп­рекъс­нато намаляват. На евроиз­борите в трите столични избирателни района гласовете намаляха до 54 215. В 25-ти МИР „Демок­ратична Бъл­гария“ дори бе на чет­върто място – след ГЕРБ, БСП и ВМРО. Затова на втория тур на вота тази есен пред дес­ния избирал има две изкушения – дали да „нат­рие носа на ГЕРБ“ или да под­к­репят „по-малкото зло срещу комунис­тите“.

Манолова е на прага на атака на една от най-възловите позиции в дър­жавата, при това с огромен шанс да успее. Самата ѝ досегашна позиция на общес­т­вен защит­ник ѝ пред­ложи чудесни въз­мож­ности да уплътни образа си на политик, които реагира на общес­т­вените нас­т­роения. А в момента те не са в полза на Фан­дъкова. Манолова успя да превърне омбуд­с­манът в инс­титуция, която е анти-статуквото. Нещо повече, тя самата се превърна в инс­титуция.

Въп­росът е докъде докъде граж­дан­с­ката ѝ иден­тич­ност и пар­тийна обвър­заност ще генерират политичес­кия ентусиазъм, който да я катапул­тира в друго политическо измерение”, пише сай­тът „Епицен­тър”.