Без кибервойски няма да мине!

Без кибервойски няма да мине!

Вече си имаме пред­седател на Съвета по кибер­сигур­ността. Със своя заповед Бойко Борисов наз­начи вицеп­ремиера Марияна Николова. В този, иначе кон­сул­тативен и коор­диниращ орган, влизат пред­с­тавители на 18 важни ведом­с­тва в дър­жавата, в т. ч. на минис­тер­с­т­вата на вън­ш­ните и вът­реш­ните работи, на отб­раната, на ДАНС, както и ключови ръководители на разуз­навател­ните служби. Президен­тът под­писа указ и също прати там свой човек.

Сега, както обещава Марияна Николова, която е адвокат по професия, пред­с­тои раз­работ­ване на Стратегия по кибер­сигур­ност. И, по нейно лично пред­ложение, ще има промени в Наказател­ния кодекс, за да се увеличат чув­с­т­вително сан­к­циите спрямо любителите на кибер­рекета. Всеки хакер, прог­нозира тя, трябва да знае, че може да получи и доживотна заб­рана да посещава страни членки на ЕС.

Без кибер­войски, обаче няма да стане. Ако дър­жавата е решила да дава пари в тази сфера, по-добре да ги вложи в след­ващия етап на модер­низация на Бъл­гар­с­ката армия, т.е. в изг­раж­дането на Войски за кибер­сигур­ност, включ­ващи стационарни и мобилни фор­мирования. У нас воен­ната екс­пер­тиза вече е наясно с въп­роса. Очаква се идеите да се кон­к­ретизират в стратегичес­кия прег­лед на сис­темата за национална сигур­ност, който включва в себе си и отб­раната. Подобно организационно-щатно усилие, съв­сем няма да е само с ведом­с­т­вена значимост. Както виж­даме у нас армията е нав­сякъде – при гасенето на пожари, при навод­нения, при издир­ването на прес­тъп­ници, при охраната на границата, при бор­бата с африкан­с­ката чума и т.н. Същото е и с кибер­п­рос­т­ран­с­т­вото. Няма как да го зат­вориш някъде. Впрочем, няма да сме пър­вите. В Нор­вегия, чиято армия е около 25 хиляди воини, кибер­войс­ките са съз­дадени преди седем години с над хиляда IT – специалисти в униформа. Да не говорим за Китай, които наред с всичко имат сили за стратегическа под­дръжка, които включ­ват кос­мически и кибер­войски.

Остава да прочетем какво ще пише в Стратегията за кибер­сигур­ност. Ако раз­пилеем силите и сред­с­т­вата, обаче ще си стоим на същия хал.

Спир­дон Спир­донов