Експерт: Не бих определил като терористични бомбените заплахи към няколко летища и медии

Експерт: Не бих определил като терористични бомбените заплахи към няколко летища и медии

От ГДБОП обяс­ниха за бом­бените зап­лахи, които бяха отп­равени преди ден към четири летища и няколко медии с изпол­з­ването на дос­тав­чици на елек­т­ронни съоб­щения извън територията на Бъл­гария, че подобни съоб­щения са били получени малко по-рано и в медии в раз­лични държави-членки на ЕС. Глав­ната дирек­ция за борба с организираната прес­тъп­ност работи по установяването на точ­ния източ­ник на изп­ратените съоб­щения. Пред БНР Любомир Тулев, бивш служител на сек­тор “Кибер­сигур­ност“ в ГДБОП, заяви пред БНР, че не би определил тези зап­лахи като терорис­тични.

Според него не всички елементи от деянието, пос­тавени в НК са изпъл­нени, но със сигур­ност се е целяло пос­тавяне в зат­руд­нение на летища, на медии. Каква е истин­с­ката цел е трудно да се пред­види, още повече, че е правена и на територията на няколко други дър­жави на територията на ЕС. Няма инфор­мация дали това не е с цел щета на много високо ниво, или нещо се цели, обясни той. Според Тулев налице е тен­ден­ция да се изпол­з­ват ком­пютър­ните тех­нологии в много кон­вен­ционални прес­тъпни дей­ности. Екс­пер­тът посочи, че мей­лът с бом­бена зап­лаха, който е бил получен в БНТ, е изп­латен от мейл провай­дер, базиран в Швей­цария. Тулев комен­тира още, че тек­с­тът на пис­мото изг­лежда така, сякаш е превеж­дан с помощта на услуга като Гугъл Преводач и това навежда на мисълта, че източ­никът на зап­лахите е вън­шен.