БСП: На местните избори ще покажем ново, младо поколение политици

БСП: На местните избори ще покажем ново, младо поколение политици

Социалистите дават Христо Ковачки на прокуратурата, той монополизира пазара на електричество, заяви Кирил Добрев

За месец юни, юли и август бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво плаща най-висока цена на елек­т­ричес­ката енер­гия в цяла Европа. Един произ­водител на банички и бюрек в Гър­ция, който пол­зва бъл­гар­ска елек­т­роенер­гия, плаща по-ниска цена, откол­кото произ­водителят на банички до Съдеб­ната палата”. Това заяви зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. По думите му всичко това е в резул­тат на начина, по който фун­к­ционира пазарът на ток в Бъл­гария и изк­ривяванията, които се получават — излиза, че цената в Гър­ция, Тур­ция, Македония на бъл­гар­с­ката елек­т­роенер­гия, произ­ведена от бъл­гар­с­ките цен­т­рали, е по-ниска, откол­кото в Бъл­гария. „Час­тен монопол, гаран­тиран от дър­жавата, е равен на грабеж. В Бъл­гария има един човек, който в продъл­жение на две години успя да монополизира целия пазар на елек­т­ричес­тво. Преди 2 месеца всички работодател­ски организации сезираха КЗК, че свър­зани с Ковачки дружес­тва, произ­водители на елек­т­роенер­гия и тър­говци, са успели да пос­тиг­нат монополно положение. Това са 11 топ­лофикационни дружес­тва, които имат договор за тър­говия за елек­т­ронер­гия с един тър­говец. Същият тър­говец има договор и изкупува цялата елек­т­роенер­гия от „Топ­лофикация София”, каза още той.

Доб­рев комен­тира, че пет тър­говци, на три сесии на бъл­гар­с­ката борса за елек­т­рическа енер­гия, са изкупили цялата свободна елек­т­роенер­гия от „АЕЦ Коз­лодуй”. „Няма съм­нения, че петте тър­говци са свър­зани с един и същи човек – този, който е соб­с­т­веник на 11-те произ­вод­с­т­вени дружес­тва. Според г-жа Юлия Нен­кова обаче този соб­с­т­веник не бил един и същ — соб­с­т­вениците били някакви хора от Сей­шелите. След Васко да Гама от село Рупча имаме Христо Ковачки от Сей­шелите, соб­с­т­веник на елек­т­роцен­т­рали”, заяви Кирил Доб­рев. Той допълни, че за капак НЕК продава цялата елек­т­роенер­гия от ВЕЦ-овете пак на едно от тези тър­гов­ски дружес­тва. „Няма обаче доказател­с­тва, че това е така. За да „помогне” дър­жавата, след като вече цялата елек­т­роенер­гия е в ръцете на един човек, решава, че може да пусне извес­тни дър­жавни мощ­ности в почивка — спираме единия блок на ТЕЦ “Марица Изток 1 или 3. В този момент се получава изк­лючително голям недос­тиг на елек­т­роенер­гия и се включва въп­рос­ният монополист, като цената на тока от 8085-90 лева скача до нива от 180 лева, дос­тиг­нати през месец юли, а август – в пикови моменти – над 200, 220 лева”, комен­тира още Доб­рев. Зам.-председателят на БСП посочи, че ревизираните печалби са милиони и каза, че от БСП са говорили много пъти, че най-скъпият ток в Бъл­гария го произ­веж­дат американ­с­ките цен­т­рали и че са искали невед­нъж вкар­ването им в някакви норми, както и и раз­валяне на договори. „Американ­с­ките цен­т­рали продават своята скъпа енер­гия на 168 лева за мегават­час. Юли месец Ковачки и свър­заните фирми са продавали елек­т­ричес­ката енер­гия на 180. В пикови моменти – над 200. Такава абсур­дна дър­жава – няма, такова управ­ление в енер­гетиката – няма”, категоричен бе Доб­рев.

Всичко щеше да бъде „в рам­ките на нор­мал­ното”, ако този човек нямаше политически проект – „Лидер”, който нав­ремето имаше и пар­ламен­тарно пред­с­тавена група. На пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори 7 човека бяха в лис­тата на ГЕРБ. Двама от тях станаха народни пред­с­тавители. Само преферен­циите, които е дал „Лидер” със своите си служители, които са били в лис­тата на ГЕРБ, са над 50 000 гласа. Опитахме се да нап­равим засечка – колко гласа са получили ГЕРБ от „Лидер” на пос­лед­ните Европейски избори, в районите където те имат монополно положение гласовете са близо 50 000. Империята „Ковачки” притежава много други дружес­тва, свър­зани със суровини, с които се снаб­дяват тези топ­лоелек­т­рически цен­т­рали. Там работят бели роби на ниски зап­лати”, посочи Кирил Доб­рев. Той цитира, че до 2017 година, пуб­лич­ната инфор­мация, която БСП имат е, че дружес­т­вата на Ковачки дъл­жат на дър­жавата 114 милиона лева. 109 милиона от тях са за осигуровки, останалите са за кон­цесионни такси.

И това — докато 4 тър­говци правят милиони левове печалби само за месеци. Ощетява се НОИ, не се плащат осигуровки. За капак, само преди няколко месеца Ковачки пое управ­лението и на „Топ­лофикация София”, не без помощта на мнозин­с­т­вото в Общин­с­кия съвет в София, и изпъл­нител­ният дирек­тор е бивш негов служител. Договорите за изкупуване на елек­т­роенер­гия от „Топлофикация-София” сигурно нямате съм­нения коя фирма ги прави”, заяви още Доб­рев.

На друга прес­кон­ферен­ция до края на месеца ще изнесем инфор­мация за това какво се гори в топ­лоелек­т­ричес­ките цен­т­рали в Старозагор­ско, Бобов дол. Изводът е, че ни тровят, обират ни, не си плащат данъците и осигуров­ките на дър­жавата и нак­рая карат белите роби да гласуват за тях. Същият този биз­нес­мен от Сей­шелите проявява интерес и е стратегически инвес­титор за „АЕЦ Белене”. Смятам, че абсур­дите и безумията трябва да имат някаква граница — от БСП смятаме с този въп­рос да занимаваме прокуратурата”, зак­лючи Доб­рев.

Относно под­готов­ката за пред­с­тоящите мес­тни избори зам.-председателят на БСП заяви, че до момента са минали 70 кон­ферен­ции, които са утвър­дили своите кан­дидати. Той изрази мнение, че БСП ще покаже на бъл­гар­с­кото общес­тво изцяло ново поколение политици, градено и под­гот­вяно през пос­лед­ните 45 години. Като пример за това Доб­рев посочи номинациите на млади народни пред­с­тавители, които ще учас­т­ват в изборите наесен. Левицата ще се събере на пленум на  3 сеп­тем­ври, на който трябва да се одоб­рят кан­дидатурите.