Президентът Румен Радев прави преход през седловината “Кончето“ в Пирин

Президентът Румен Радев прави преход през седловината “Кончето“ в Пирин

Рано в чет­вър­тък сут­ринта президен­тът Румен Радев, заедно с планин­ски водачи, спасители и доб­роволци, тръгна на преход в Пирин. Изб­раният мар­ш­рут не е случаен — през най– труд­ната и най-величествена сед­ловина — „Кон­чето“, където се намира и едноимен­ният зас­лон, съобщи БНР. Точно преди година започна неговото въз­с­тановяване, тъй като старият беше на повече от половин век. Този зас­лон не е просто място за почивка, той спасява човешки животи по време на планин­ски бури или инциденти. Точно това мотивира Асоциацията на професионал­ните планин­ски водачи да започ­нат благот­ворителна кам­пания за под­мяна на зас­лона, в която пар­т­ньор беше и Национал­ното радио. Обновеният зас­лон „Кон­чето“ беше отк­рит с официална церемония на 29 сеп­тем­ври миналата година. За да се стигне до там обаче тряб­ваше да се преодолеят много пречки — от лип­сата на как­вато и да било докумен­тация за зас­лона, който вече си има всички официални книжа, до събирането на сред­с­т­вата, оказали се много повече от пър­воначал­ните сметки. Най-голямата труд­ност беше осигуряването на летателна тех­ника, с която да се качат материалите за новия зас­лон, тежащи над три тона. Благот­ворител­ната кам­пания беше под­новена и за кратко време се съб­раха нуж­ните пари, поис­кани от час­тна ком­пания, тъй като Минис­тер­с­т­вото на отб­раната поиска тройна сума. Много от строител­ните материали бяха качени на ръка от десетки доб­роволци. Затова зас­лужено бе присъдена наг­радата от кон­курса „Доб­ровол­ческа инициатива за 2018 година“, връчена на Асоциацията на планин­с­ките водачи лично от президента Радев. По време на церемонията дър­жав­ният глава поел ангажимент лично да види обновения зас­лон и да даде своя принос в каузата. Дър­жав­ният глава закупи и качи в зас­лона аптечка, която да бъде оборуд­вана и да седи горе.