Държавният глава по актуални теми: Скандалите са в правителството, те са много и унищожителни

Шипка не е мяс­тото да комен­тирам инт­ригите на министър-председателя, защото тук въз­к­ръсва Бъл­гария, която неговото управ­ление закотви на дъното на Европа.“ Това заяви днес дър­жав­ният глава Румен Радев на връх Шипка пред жур­налисти, след като учас­тва в тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 142 години от шип­чен­с­ките боеве. Президен­тът беше помолен да комен­тира вчераш­ните твър­дения на министър-председателя за причините за освобож­даването на начал­ника на НСО ген. Данчо Дяков. „Скан­далите са в правител­с­т­вото, те са много и унищожителни“, добави президен­тът.

Запитан дали ще иска кон­сул­тации за наз­начаването на новия начал­ник на КПКОНПИ, след като досегаш­ният беше изп­ратен на дип­ломатическа служба, Румен Радев напомни, че наз­начението на Пламен Геор­гиев за кон­сул е изцяло решение и отговор­ност на министър-председателя. „Него трябва да питате какви са вът­реш­нополитичес­ките и лич­ните мотиви и как те корес­пон­дират с интересите на бъл­гар­с­ката дип­ломация и на бъл­гарите зад граница, както и кое налага на министър-председателя да крие тол­кова далеч г-н Геор­гиев“, комен­тира още дър­жав­ният глава.

Наличието на тол­кова много инвес­титори е положителен знак и показва, че от тази цен­т­рала има необ­ходимост и може да бъде рен­табилна, защото когато биз­несът кан­дидат­с­тва за нещо, си прави много добре смет­ката.“ Това заяви днес президен­тът Румен Радев пред жур­налисти в отговор на въп­рос за заявения инвес­титор­ски интерес към изг­раж­дането на АЕЦ „Белене“.

Дър­жав­ният глава под­черта, че няма да избър­зва с даването на оценки и очаква т.нар. кратък списък на инвес­титорите. Румен Радев призова дър­жав­ните инс­титуции да проучат много внимателно самите инвес­титори, тех­ния потен­циал и кон­к­рет­ните им планове. По думите на президента най-големият риск пред АЕЦ „Белене“ е след заявените добри намерения да се окаже, че потен­циалът на изб­раните инвес­титори е изчер­пан и да се мине на вариант дър­жавата да трябва да се намеси с предос­тавянето на гаран­ция под една или друга форма, а това ще срине и идеята за самия проект – той да бъде без финан­совото учас­тие на дър­жавата.