Не се търси икономия в предлаганата от МЗ ревизия на ваксините

Не се търси икономия в предлаганата от МЗ ревизия на ваксините

Изс­лед­ванията показ­ват, че третата вак­сина срещу пнев­мококи се оказва излишна, комен­тира пред „Нова телевизия” вчера док­тор Ангел Кун­чев, главен здравен инс­пек­тор. Други заболявания пък стават типични за юношес­ката въз­раст, не за дет­с­ката. Затова се налагало прераз­г­леж­дане на имунизацион­ния си кален­дар, обясни той.

Идеята за новия имунизационен кален­дар идва след обсъж­дане със здрав­ните екс­перти. За десет години у нас е намаляла заболеваемостта от тубер­кулоза. Ефек­тът от такъв тип промени е дъл­гос­рочен, увери Кун­чев. Приемите трябва да са тол­кова, кол­кото са нужни, смята той. Не трябва неп­рекъс­нато да се увеличава приемът на вак­сини. В промените няма тър­сен икономически ефект. Вак­сината срещу варицела ще влезе в препоръчител­ния кален­дар. Една фирма вече е започ­нала процедура по регис­т­рация на тази вак­сина, съобщи още д-р Кун­чев. Доц. Любомир Киров, пред­с­тавител на общоп­рак­тикуващите лекари, обясни, че допъл­нител­ният прием на вак­сина срещу кок­люш е позитивен. Той иска да остане пробата манту, която се пред­вижда да отпадне от кален­дара, защото тя е ориен­тир за лекарите. Медиците смятат, че спадът на заболеваемостта от някои болести е заради мер­ките, които се вземат. Общоп­рак­тикуващите лекари обаче не са учас­т­вали в обсъж­данията, оплака се доц. Киров.