Румен Радев: Шипка е нашият храм на свободата, съграден с кръвта на българските опълченци и руските воини

Румен Радев: Шипка е нашият храм на свободата, съграден с кръвта на българските опълченци и руските воини

Слово на президента Румен Радев на тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 142 години от Шип­чен­ска епопея

 

Скъпи сънарод­ници,

В жар­ките дни на август 1877 година съд­бата на бъл­гар­с­кия народ бе на кръс­топът. Надеж­дата за свобода, изг­ряла с обявяването на Руско-турската война, се изп­рави на този връх срещу ордите на Сюлей­ман паша, сеещи гибел из Тракия. И ако днес Шипка е нашият храм на свободата, то е защото е съг­раден с кръвта на бъл­гар­с­ките опъл­ченци и рус­ките воини, които не отс­тъпиха нито крачка назад. 

И днес тук е сбор­ният пункт на хиляди родолюбиви бъл­гари, които с приз­нател­ност и благодар­ност отново ще поменат без­с­мър­т­ните.

Преди 85 години народ­ната приз­нател­ност израсна във величес­т­вения Памет­ник на свободата. Неуморен и непоколебим брон­зовият лъв продъл­жава да бди в сър­цето на Родината като страж на свободна Бъл­гария. Като сим­вол на дър­жав­ността и духа, обединяващ бъл­гарите от всички краища на род­ните земи.

 Тук върху камък е изписан нашият дълг и трябва да пом­ним:

- че на Шипка на клеветата строшен бе зъбът,

- че похитителите на бъл­гар­с­ката история нямат място в бъдещето.

Да отс­тояваме свободата си срещу посегател­с­тва — от чужди и от свои.

Да се изп­равим срещу цинизма и лицемерието, които задушават правото ни на по-добър и дос­тоен живот.

Ще израс­т­ват нови поколения, но споменът за под­вига на героите на Шипка няма да изт­лее. Ще минават годините, но този памет­ник няма да запус­тее. Защото в неговата основата са положени дела, а не обещания, защото са вградени кости, а не праз­нос­ловие.

Вечна памет на героите!

Да живее свободна и независима Бъл­гария!

Румен Радев в Габ­рово: Свободата изис­ква не само прек­лонение, но и дела

Завещаната от пред­ците ни свобода изис­ква днес не само прек­лонение пред тех­ния под­виг, но и дела. Историчес­кият връх ни призовава да вър­нем дос­тойн­с­т­вото на народа и дър­жавата ни. Това заяви президен­тът Румен Радев в Габ­рово по време на тър­жес­т­веното отбеляз­ване на 142 години от Шип­чен­с­ката епопея. В изказ­ването си дър­жав­ният глава призова да се борим за духов­ност и единение срещу морал­ното падение, злоупот­ребата с дър­жав­ността, срещу под­мяната на истината и обез­личаването на общес­т­вото ни.

Каз­ват, че това, което човек прави за себе си, умира заедно с него, но това, което прави за другите, живее вечно“, заяви Румен Радев и под­черта, че в сър­цата ни винаги ще бъде жива паметта за бъл­гар­с­ките опъл­ченци и рус­ките воини, които преди 142 години на Шипка отс­тояха нашата свобода.

Дър­жав­ният глава припомни думите на един от летопис­ците на Освободител­ната Руско-турска война от 18771878г., че „на Шипка не се искаха сложни военни дейс­т­вия, а само едно — да загине всеки на поста си, да умре като герой. В тази смърт бе истин­с­кото величие на Шипка“. По думите му потом­ците трябва да знаят, че саможер­т­вата е най-чутовният връх във висините на бъл­гар­с­кия дух и да пом­нят, че свобода не се дава, а за нея се воюва, дори и с голи ръце. „Да знаят, че доб­лестта е по-силна от щика на поробителя, който се пречупва в гър­дите на храб­рите“, каза още президен­тът.

Румен Радев определи присъс­т­вието на хилядите граж­дани на тър­жес­т­вената церемония като доказател­с­тво, че духът на опъл­чен­ците все още е с нас и посочи, че веков­ният морален ком­пас на бъл­гарите е жив. „Към вас е моята дъл­бока приз­нател­ност. Носейки в сър­цата си най-светлите страници от бъл­гар­с­кото минало, вие градите и дос­той­ния ни утрешен ден“, обърна се дър­жав­ният глава към граж­даните и гос­тите на Габ­рово.

На площад „Въз­раж­дане“ президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили наб­людава парада на воен­ните духови оркес­три, след което прие почет­ния строй на Национал­ната гвар­дейска част в чест на 142-ата годиш­нина от Шип­чен­с­ката епопея. Праз­никът завърши с тър­жес­т­вена проверка-заря.