Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

“Внесени са сиг­нали в прокуратурата и в КПКОНПИ за имот­ното със­тояние на Детелина Борисова“, пот­върди народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков. Преди месец на прес­кон­ферен­ция той обяви, че имот­ното със­тояние на бив­шия кмет на община Стражица се увеличава след като тя заема кмет­с­кия пост. Към сиг­налите са приложени и данни за това, както и извадки от пуб­лични регис­три

Пуб­лич­ните инс­титуции ще трябва да дадат отговор на въп­росите за произ­хода на сред­с­т­вата, с които са закупувани въп­рос­ните имоти и движима соб­с­т­веност. Наред с това се очак­ват отговори и дали има кон­ф­ликт на интереси във връзка с изпъл­нението на общес­т­вени поръчки, които фир­мата на брата на Детелина Борисова е изпъл­нявала.

Защо втора година няма движение по двата сиг­нала, подадени от новото ръковод­с­тво на община Стражица?“, пита още Явор Божан­ков. Той припомня случай за изпъл­нение на строително-монтажни работи по изг­раж­дането на под­порна стена при строежа на пътя Мирово-ж.п.гара Асеново-Асеново. Няколко дни преди мес­т­ните избори през 2015 г. е фор­сирано изпъл­нението на този обект за над 200 000 лева, а според сиг­нал на сегаш­ното общин­ско ръковод­с­тво той е изпъл­нен без изис­куемите строителни книжа. Сиг­налът е подаден на 15 фев­руари 2016 г. и до момента няма резул­тат.

Ощетена ли е общината със закупуването на СИМ карти, пита още Божан­ков. Около 700 СИМ-карти е плащала по договор общината в периода 20122015 г., по време на ман­дата на Детелина Борисова. Месеч­ните сметки за тях дос­тигат на годишна база до 80 000 лева. За срав­нение до 2011 г. общината е имала между 150 и 180 работещи СИМ-карти, които са изпол­з­вани от общин­с­ката админис­т­рация при сметки от 30 000 до 40 000 лева на година.