Петко Дойков е новият заместник-министър на външните работи

Петко Дойков е новият заместник-министър на външните работи

По пред­ложение на вицеп­ремиера Екатерина Захариева министър-председателят Бойко Борисов наз­начи Петко Дой­ков за заместник-министър на вън­ш­ните работи. Това съобщи правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

Петко Дой­ков е дип­ломат от кариерата и има ранг „пос­ланик“. 

В цен­т­рал­ното управ­ление на МВнР е работил на раз­лични позиции в териториал­ните дирек­ции, отговарящи за Близ­кия изток и Африка, както и в областта на политиката за сигур­ност и НАТО. Заемал е дип­ломатически пос­тове в мисиите на Репуб­лика Бъл­гария в НАТО и в Араб­ска репуб­лика Египет. 

Между 2008 и 2012 г. е извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на Репуб­лика Бъл­гария в Тунизийс­ката репуб­лика, акредитиран и в Ислям­ска репуб­лика Мав­ритания, а между 2014 и 2018 г. е пос­ланик в Индия, акредитиран и за Непал, Бан­г­ладеш, Шри Ланка и Репуб­лика Мал­диви. 

От 1 март 2019 г. е генерален дирек­тор по двус­т­ран­ните въп­роси в МВнР. 

Владее анг­лийски, френ­ски, араб­ски и руски език.