ВМРО към премиера: Не се отказвайте от въглищните централи

ВМРО към премиера: Не се отказвайте от въглищните централи

С позицията на МС от 19 юни обричате на гибел основ­ния енер­гоиз­точ­ник на дър­жавата – въг­лищ­ните цен­т­рали. Това се казва в отворено писмо на евродепутата и заместник-председател на ВМРО – Бъл­гар­ско национално движение във връзка с документ, приет от МС, с който реално правител­с­т­вото се отказва от друга своя позиция от март месец, която целеше защита на въг­лищ­ните цен­т­рали. Това съоб­щават от прес­цен­търа на ВМРО-БНД

Бъл­гария е страна по Париж­кото споразумение и според сценария, който беше изб­рала, до 2050 година тряб­ваше да намалим до 8085% въг­лерод­ните емисии спрямо 1990 година. Отказ­вайки се от тази позиция и приемайки, че до 2050 трябва да се откажем на 100% от пар­никовите газове, правител­с­т­вото де факто се отказва от енер­гий­ната независимост на Бъл­гария, категоричен е Джам­базки, който кани премиера на официален раз­говор по темата. Евродепутатът също така призовава за обща позиция в защита на национал­ния интерес. 

В пис­мото бъл­гар­с­кият пред­с­тавител в ЕП дава сериозни аргументи в под­к­репа на апела си правител­с­т­вото да прераз­г­леда новата си позиция, тъй като целения от т.нар. „амбициозни дър­жави“ климатичен неут­ралитет в така пред­ложения вариант, ще доведе до колапс на цял сек­тор в икономиката ни. 

Заместник-председателят на ВМРО също така под­чер­тава, че 4 дър­жави са се противопос­тавили на пред­ложенията за климатична неут­рал­ност до 2050 г. — Полша, Чехия, Унгария и Естония. 

У нас 100 хиляди бъл­гар­ски граж­дани са ангажирани пряко или кос­вено с топ­лоелек­т­ричес­ките цен­т­рали и въг­лищ­ните мини в Мариш­кия басейн. Регионът изцяло зависи от това произ­вод­с­тво и ще бъде икономическа и социална катас­т­рофа преж­дев­ремен­ното зат­варяне на мощ­ности, алар­мира Ангел Джам­базки.