ГЕРБ и СДС ще са заедно и на местните избори

ГЕРБ и СДС ще са заедно и на местните избори

Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов под­писа предиз­борно споразумение за общо учас­тие на изборите със СДС.

СДС като най-стара пар­тия в бъл­гар­с­ката демок­рация, за нас винаги е било уважение да работим с вас. Общата ни цен­ност е ЕНП“, заяви Борисов и допълни, че ще под­к­репи издиг­натите от СДС кан­дидати. 

 Лидерът на ГЕРБ заяви, че те ще пред­ложат нап­равеното пред популизма.

Румен Хрис­тов каза от своя страна, че много се надява да се пос­тигне договореност за големите общини в Бъл­гария. „Това споразумение стимулира двете струк­тури“, добави той.

Не съм готова с решението за кан­дидатура за кмет!”

Това заяви кметът на София Йор­данка Фан­дъкова в отговор на жур­налис­тически въп­рос: “Когато съм готова с решението дали да се кан­дидатирам за нов ман­дат, ще го обявя мак­симално пуб­лично и ще ви поканя всички“, обърна се към пред­с­тавителите на медиите Фан­дъкова. И обясни, че сут­ринта при под­пис­ването на споразумението ГЕРБСДС за мес­т­ните избори е била в качес­т­вото си на зам.-председател на ГЕРБ.